Page 37 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Yönetim Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
35
d) Personelin Unvan Değişikliği ile Görevde Yükselme Sınavı sonucuna göre atanmalar:
Unvan değişikliği sınavı sonucunda yapılan atamalar; Kurumdaki teknik hizmetler ve sağlık
hizmetleri sınıfında bulunan idari personel için unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılan
atamalardır.
İdari Personel Terfi İşlemleri:
Kurumda görev yapan personellerin terfileri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili
mevzuat çerçevesinde aylık terfileri toplu onay alınarak yapılır ve özlük dosyalarına işlenir. Ay-
rıca;
a) Sekiz yıl içerisinde disiplin cezası almayan personellere bir kademe ilerlemesi yapılır.
b) Bir üst öğrenimi bitiren personellere ilgili mevzuat çerçevesinde intibak işlemleri yapılır.
İdari ve destek birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri gö-
reve uyumunu sağlamak üzere her pozisyon için görev tanımları belirlenmiş, iş akış süreçleri
tanımlanmış ve ilan edilmiştir.
Eğitim ve Otomasyon Şubesi ve Eğitim ve Dosya Muhafaza Şubesi tarafından verilen sürekli
eğitimler personelin görevine uyumunu desteklemektedir.
Personel Daire Başkanlığı, KPSS puanı ile alınacak personelin nitelik kod kılavuzundaki kri-
terlere göre incelemesini yapmaktadır. KPSS puanı ile gelen aday memurların eğitimi, ilgili yö-
netmelik çerçevesinde hazırlanan ders programı ile iş yerinde verilmektedir. Eğitim sonunda
asil memurluğa geçiş sınavında başarılı olan adayların işe yerleştirilmesi sağlanmaktadır.
Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapan personelin eğitimi de benzer şekilde
işyerinde sağlanmaktadır. Bu kapsamdaki personelin henüz seçim sürecinde işe uyumunu sağ-
lamak üzere iş tanımları hazırlanmakta ve KPSS puanının yanı sıra iş tanımlarında belirtilen işin
gereklerini karşılayan yani işe özel şartları taşıyan adayların seçimi sağlanmaktadır.
Personelin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak sadece seçim sürecinde değil sonra-
sında da desteklenmektedir. Bu kapsamda idari personelin bilgisayar becerisini artırmak ama-
cıyla belirli aralıklarla Bilgisayar İşletmenliği eğitimi verilmekte ve bu eğitimin sonunda yapılan
sınavlarda başarılı olan personel, Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
kadrolarına atanmaktadır. Ayrıca idari personelin verimliliğini artırmak üzere belirli periyotlarla
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı yapılarak başarılı olan personelin ataması yapıl-
maktadır.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı sorumluluğunda hizmet alımı yoluyla çalıştırılan perso-
nel de benzer şekilde iş analizleri ile belirlenen görev tanımı ve iş gerekleri dikkate alınarak
seçilmektedir. İşin gereklerini karşılayacak yeterliliklere sahip adayların seçimi sağlanmaktadır.
Ayrıca Eğitim ve Dosya Muhafaza Şubesi birimlerden ve personelden gelen istek ve önerileri
değerlendirerek hizmet içi eğitim programları düzenlemektedir. Eğitim ihtiyacının belirlenmesi
sürecinde; kurum, birim, unvan ve kişi düzeyinde mevcut durum ile beklenen durum arasında-
ki olası farkların giderilmesi ve geleceğe yönelik değerlendirmeler doğrultusunda eğitim ihtiyaç
analizi gerçekleştirilmektedir.
Eğitim ihtiyaç analizi çalışması tamamlandıktan sonra, yıllık eğitim planları ve programları
hazırlanmaktadır. Bu aşamada eğitime katılacaklar, eğiticiler, eğitim yeri, eğitim zamanı ve eği-
tim yöntemi belirlendikten sonra uygulama gerçekleştirilmektedir. Eğitim programı uygulandık-
tan sonra öğrenme düzeyi ve eğitim programının etkinliği ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.