Page 36 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Yönetim Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
34
Üniversitemizin öğretim üyesi seçimi ise; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kullanma izni
verilen öğretim üyesi kadroları S.Ü. Rektörlüğünce ilan edilmek üzere Basın İlan Kurumuna ve
T.C. Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdür-
lüğüne gönderilir. İlan edilen Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular S.Ü. Rektörlüğü Per-
sonel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent müracaatları ise ilgili birimlere yapılır. Yapılan müra-
caatlar 2547 sayılı kanun ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin ilgili maddeleri
ve Selçuk Üniversitesi “Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme
Ölçütleri ve Uygulama Esasları” çerçevesinde değerlendirilerek atamalar S.Ü. Rektörlüğü Per-
sonel Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
İdari Personel İhtiyacının Belirlenmesi:
• S.Ü. Personel Dairesi Başkanlığı, ilgili birimlerle birlikte gelecek yıllara ilişkin insan gücü
ihtiyacını belirler. Bu ihtiyacın hangi kaynaklardan ve nasıl sağlanacağı insan kaynakları plan-
laması kapsamında belirlenir. Birimler idari personel ihtiyaçlarını nitelik ve nicelik bakımın-
dan Personel Dairesi Başkanlığına bildirir. İnsan kaynakları planlamasıyla insan kaynaklarının
nitelik ve nicelik olarak arz ve talep doğrultusunda dengelenmesi amaçlanır. Bu planlar;
kurumun yeni görevler üstlenmesi, teknolojik yenilikler, insan kaynağındaki niteliksel geliş-
meler ve yasal düzenlemeler göz önüne alınarak hazırlanır. Kurumdaki insan gücü planlama
kriterleri aşağıdaki gibidir:
a) Nitelik bakımından:
İş analizleri ile belirlenen görev tanımı ve iş gerekleri
b) Nicelik bakımından:
İlgili birimin bölüm sayısı, bina sayısı ve büyüklükleri
Öğrenci sayıları ile akademik ve idari personel sayıları
İdari Personel Atamaları:
Selçuk Üniversitesinde personel tedariki 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mev-
zuat çerçevesinde insan kaynakları planlaması doğrultusunda yapılır. Kurumda görev yapan
personelin yine aynı kanun hükümlerine göre aylık terfileri toplu onay alınarak yapılır ve özlük
dosyalarına işlenir.
a) Personelin Açıktan Atamaları:
Maliye Bakanlığınca verilen izin sayıları ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından Kamu Ku-
rum Kuruluşlarına dağılımı yapılan mevcut Mali Yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince,
üniversitemize açıktan ve naklen atama izin sayıları çerçevesinde, hizmet ihtiyacı ve iş gerek-
leri göz önüne alınarak tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda idari personel kadrolarına, KPSS
ile ÖSYM Başkanlığınca yapılan yerleştirmeler sonucunda açıktan atama işlemleri yürürlükteki
mevzuat hükümlerine göre yapılır.
b) Personelin Naklen Atamaları:
İdari personelin naklen atamaları her yıl Bütçe Kanunu hükümlerine göre tespit edilen
kontenjanlar dâhilinde bu sayıyı aşmamak koşuluyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarından in-
san kaynağı ihtiyacı doğrultusunda naklen atamalar yapılır.
c) Personelin Yeniden Atamaları:
Bir süre çalıştıktan sonra mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere
istifaen görevinden ayrılan idari personel için yürürlükteki hükümler çerçevesinde açıktan ata-
ma işlemi gerçekleştirilir.