Page 35 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Yönetim Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
33
birçok üniversite ile yapmış olduğu iş birlikleri alanında uzman dünya üniversiteleri ile kıyasla-
ma sağlayarak eksikliklerin ve iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesine ve kalitenin yüksel-
tilmesine destek olmuştur.
Selçuk Üniversitesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2009 yılında hazırlanarak
uygulamaya konulmuştur. Ancak 2016 yılında dönemin ihtiyaçları doğrultusunda tekrar ince-
lenerek gerekli güncellemeler yapılmıştır. Planlanan eylemlerden öngörülen sürede gerçek-
leştirilemeyenler için yeni tarihler belirlenerek planın işlerliği ve iyileştirmelerin sürekliliği
sağlanmıştır. Bu süreçte birimlerdeki görev tanımları, birim teşkilat şemaları, süreç haritaları
güncellenmiştir. Aynı çalışmalar kapsamında “Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kurul Yönergesi” ve
“Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi” uygulamaya konulmuştur. Güncel-
lenmiş Selçuk Üniversitesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, http://www.selcuk.edu.
tr/ickontrol.aspx adresinde ilan edilmiştir.
Kaynakların Yönetimi
Selçuk Üniversitesinde insan kaynakları, çalışanı maliyet unsuru olarak görmekten çok, ku-
ruluşa değer kattığını kabul eden bir yaklaşımla yönetilmektedir. Temel amaç, insan kaynakla-
rını stratejik hedefler doğrultusunda en verimli ve etkin bir şekilde planlamak ve çalışanların
ihtiyaçlarının karşılanmasını ve mesleki bakımdan gelişmelerini sağlamaktır.
Bu bağlamda Selçuk Üniversitesi, çalışanların bilgi, yetenek ve tecrübelerinden en üst
düzeyde yararlanarak kurumu amaçlarına ulaştırma yönünde çalışırken, insan kaynaklarının
organizasyondan beklentilerine cevap verebilmek için gerekli çabayı göstermektedir.
İnsan kaynaklarının yönetimine ilişkin temel süreçlerin işleyişi aşağıda sunulmuştur:
Akademik Personel İhtiyacının Belirlenmesi:
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı talepleri ilgili birimin bölüm başkanınca, bölüm ku-
rulunun görüşü alınarak fakültelerde dekanlığa, konservatuvar ve yüksekokullarda müdürlükle-
re, rektörlüğe bağlı bölümlerde rektörlüğe, enstitülerde ise enstitü yönetim kurulunun görüşü
alınarak müdür tarafından ilan edilmek üzere rektörlüğe iletilir. Öğretim üyesi talepleri ise; rek-
törlüğe bildirilmek üzere ilgili birimin bölüm başkanınca fakültelerde dekanlığa, konservatuvar
ve yüksekokullarda müdürlüklere iletilir. Rektörlük kendisine ulaşan kadro taleplerini birimin
ihtiyaçlarını ve kadro koşullarını göz önüne alarak 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5.
maddesi gereğince kadro kullanma izni almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklifte
bulunur.
Akademik Personel Seçimi:
Öğretim Elemanları 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamında istihdam edilmektedir.
Akademik atama ve yükseltmelerde YÖK›ün belirlediği çerçeve kriterlerin yanı sıra Selçuk Üni-
versitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri (EK-D1)
dikkate alınmaktadır.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kullanma izni verilen öğretim elemanı kadroları S.Ü.
Rektörlüğünce YÖKSİS sistemi aracılığıyla ilan edilmek üzere YükseköğretimKurulu Başkanlığına
iletilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Web sayfasında ilan eder. İlan edilen birimlere yapılan
başvurular «Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik»
çerçevesinde ilgili birimler tarafından değerlendirilerek kazanan adayların atamaları için
Rektörlüğe teklifte bulunulur. Kazanan adayların atamaları S.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Baş-
kanlığı tarafından yapılır.