Page 34 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Yönetim Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
32
D-YÖNETİM SİSTEMİ
Yönetim Ve İdari Birimlerin Yapısı
Selçuk Üniversitesi’nin eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerinin yönetimi dahil olmak üzere
yönetim ve organizasyonu 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Akademik Teşkilat Yönet-
meliği çerçevesinde tanımlanmıştır. İdari yapısı ise “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükse-
köğretim Kurumlarının İdari Teşkilatının Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esasları Hakkında 124
sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile düzenlenmiştir. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol sistemi,
01.01.2006 tarihinden itibaren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile yeniden
yapılandırılmıştır.
Yönetim ve idari yapılanmada paydaşlarla iş birliğine dayalı
katılımcı bir yönetişim modeli
benimsenmiştir. Kurumsal eylem, karar ve tasarrufların alınmasında ilgili paydaşların sürece
dâhil olmaları sağlanarak paydaş katılımı gerçekleştirilmektedir.
Katılımcılığın üç aşamasını oluşturan bilgilendirme, danışma ve aktif katılım süreçlerinin
her biri uygun olduğu şekliyle hayata geçirilmektedir. Strateji oluşturma gibi paydaşların aktif
katılımının gerektirdiği durularda ise toplantı, arama konferansı, anketler vb. aracılığıyla pay-
daşların görüşlerine başvurulmaktadır. 2014-2018 Stratejik Planını hazırlamaya veri sağlayan
“Stratejik Yol Haritası Arama Konferansı” ve gelecek dört yıl içinde hayata geçirilecek projelerin
ve düşüncelerin paylaşıldığı “Selçuk Üniversitesi Vizyon ve Stratejik Planı Güncelleme Paydaş
Toplantısı I” (2016) bu çalışmalara örnek olarak gösterilebilir.
Bu açıdan Selçuk Üniversitesinde yönetişim ile paydaşların karşılıklı iş birliğine dayanan, ka-
tılımcılığı ön plana çıkaran bir yönetim modeli bulunmaktadır.
Selçuk Üniversitesinde tüm akademik ve idari birimlerde süreçlerin belirlenmesi, süreç
etkileşimlerinin ortaya çıkarılması, süreçlerin performans göstergeleri üzerinden izlenmesi
böylelikle etkin yönetimmekanizmalarının oluşturulmasına alt yapı sağlamak üzere süreç akış-
ları oluşturulmuştur. Her bir birim kendi süreçlerinin oluşturulmasında görev almıştır. Böylelik-
le süreç odaklı bir yönetim sağlanmıştır.
Operasyonel süreçler içinde yer alan eğitim-öğretim temel süreçleri, ders planları hazırla-
ma, ders görevlendirmeleri, bölüm-ana bilim dalı açılması, staj vb. çok çeşitli alt süreçlerden
oluşmaktadır. İdari ve destek süreçler ise bakım, onarım, alt yapı, satın alma vb. alt süreçler-
den oluşmaktadır. Bu süreçler temelde kanun, yönetmelik, usul ve esaslar ve yönergeler çer-
çevesinde ve gerektiği hallerde ana bilim dalı kurulu, bölüm kurulu, yönetim kurulu, senato, vb.
ilgili kurul kararlarıyla yönetilmektedir.
Süreçlerin işlemesinde ve değerlendirilmesinde paydaş katılımı esas alınmaktadır. Özellikle
eğitimde kalite güvence sağlamayı hedefleyen Bologna Süreci ile birlikte süreçlerin ölçülmesi
ve değerlendirilmesine yönelik tüm paydaşların geri bildirimde bulunması gerekmektedir. Bu
nedenle Selçuk Üniversitesinde eğitim-öğretim sürecinin öncelikli paydaşı öğrencilerin aldıkları
dersleri ve bu derslerin öğretim elemanlarını ayrıca üniversiteden memnuniyetlerini değerlen-
dirmelerine yönelik anketler her yarıyıl sonunda öğrenci otomasyon sistemi üzerinden uygu-
lanmakta, sonuçlar rapor haline getirilmektedir.
Öğrenci anketlerinin yanı sıra süreçlerin yönetilmesine ve iyileştirilmesine kaynak
oluşturmak üzere, akademik personel, Erasmus öğrencileri, idari personel, mezun ve paydaş
memnuniyet anketleri yapılmaktadır.
Süreçlerin yönetiminde izlenen bir diğer yaklaşım da diğer üniversite ve araştırma kuruluş-
larıyla yapılan kıyaslama yöntemidir. Selçuk Üniversitesi’nin uluslararasılaşma özelliğini artıran