Page 33 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Araştırma ve Geliştirme
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
31
konulmuş hedeflere yaklaşımları, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, Uluslararasılaşma
Endeksi, Üniversite Sanayi Endeksi gibi göstergelerle takip edilerek izlenmektedir.
Selçuk Üniversitesinde araştırmaların kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik
mekanizmalar mevcuttur (bapotomasyon.selcuk.edu.tr). Elde edilen araştırma sonuçlarının,
Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Kriterleri’nde belirtildiği gibi endüstriyel uygulanabilirliğine,
ulusal ve uluslararası patent-faydalı model, endüstriyel tasarım, yayına dönüşebilme ve refe-
rans olarak sunulabilme özellikleri incelenerek kalitesinin izlenmesi sağlanmaktadır.
Selçuk Üniversitesi, araştırma performansının kurumun hedeflerine ulaşmasındaki yeterlili-
ğini yıllık olarak yapılan akademik kurullar, Üniversite yönetimi tarafından birimlerden istenen
faaliyet raporları ve performans göstergelerinin takibiyle gerçekleştirmektedir.
Konya Teknokent-SELÇUK TTO performans göstergeleri de TÜBİTAK tarafından belirlenen
kriterler kapsamında belirlenmiş olup, performans izlemeleri 1513 programı kapsamında ba-
ğımsız bir heyetler tarafından yıllık olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda TTO kapsamın-
da çalışan modül temsilcilerinin performansları da TTO yürütücüsü ve TTO yöneticisi tarafın-
dan haftalık toplantılar yoluyla dinamik olarak izlenmekte ve tespit edilen iyileştirme alanlarına
yönelik güncel planlamalar yapılmaktadır.