Page 32 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Araştırma ve Geliştirme
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
30
Merkezi, atanma ve yükseltme kriterleri gibi düzenlemeler/araçlar nitelik açısından
araştırma kadrosunun güçlendirilmesine hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Bunun dışında
üniversitenin sahip olduğu eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerine ilişkin alt yapı imkânları ve
üniversite yerleşkesinin sahip olduğu sosyal imkânlar da kadronun sürdürülebilirliği açısından
önemli bir unsurdur. Kadronun nicelik olarak iyileştirilmesi Üniversitenin kendi imkânlarından
çok merkezi kurum ve kuruluşların uygulamalarıyla iyileştirilebilecek bir konudur.
Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi
Selçuk Üniversitesinde araştırma performansını ölçmeye yönelik veriler, yıllık periyotlarla
toplanmakta ve kurumun araştırma performans göstergeleri ortaya konmaktadır. Bu değer-
lendirmelere göre bir sonraki yılın stratejileri belirlenmektedir. Kurumun öne çıkan araştırma
performans göstergeleri şu şekilde sıralanabilir (Ek –
C2
):
Bakanlık destekli proje sayısı,
TÜBİTAK destekli proje sayısı,
BAP’tan desteklenen araştırma proje sayısı,
BAP’tan desteklenen yüksek lisans, doktora ve uzmanlık proje sayısı,
BAP’tan desteklenen alt yapı proje sayısı,
BAP’tan desteklenen yurt dışı yayın proje sayısı,
BAP’tan desteklenen kongre proje sayısı,
Araştırma toplam (BAP) ödeneği,
Bakanlık destekli projeler toplam ödeneği,
TÜBİTAK toplam ödeneği,
Selçuk Üniversitesindeki araştırmacıların Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Konya Bölgesel
Innovasyon Merkezi (InnoPark), Konya Teknokent-SELÇUK TTO bünyesinde yürüttüğü araştır-
malara ilişkin performans göstergeleri de TÜBİTAK tarafından belirlenen kriterler kapsamında
belirlenmiş olup, yıllık olarak performans izlemeleri 1513 programı kapsamında bağımsız bir
denetleyici heyet tarafından denetlenmektedir. Tüm araştırma faaliyetleri genel olarak Giri-
şimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi başta olmak üzere diğer değerlendirme endekslerinden de
takip edilmektedir.
Selçuk Üniversitesi, araştırma performansının değerlendirilmesinde doktora programlarına
kayıtlı öğrenci ve mezun sayılarını kalite göstergesi olarak dikkate almaktadır. Yeni kurulan Sel-
çuk Üniversitesi Mezun Takip Sistemi aracılığıyla mezunların akademik ortamda ve/veya sanayi
kuruluşlarında çalışma oranları, yurtiçi ve yurtdışında çalışma oranları izlenmektedir.
Yapılan araştırmaların bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkı sağlayabilecek nitelikte olma-
sına özen gösterilmektedir. Yapılan çalışmalar endüstri kuruluşlarının desteği ile sürdürülebilen
uygulanabilir çalışmalardır. Elde edilen sonuçlar endüstriyel uygulamalara geçirilip katma de-
ğeri yüksek ürünler elde edilmektedir. Endüstri kurumlarında da destek sağlanan TEYDEB ça-
lışmalarına yeterli destek verilmektedir. Elde edilen çalışma sonuçlarının katma değeri yüksek
ürünler için kullanılması yaygın olarak gerçekleştirilmektedir. Öncelikli alanlarla uyum içerisin-
de bölge, ülke ve dünya ekonomisine büyük katkılar sağlanmaktadır.
Selçuk Üniversitesi’ndeki mevcut araştırma faaliyetleri, araştırma hedefleriyle uyumlu ve
öncelikli alanlar dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Yapılan çalışmaların etkileri ve ortaya