Page 31 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Araştırma ve Geliştirme
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
29
Havuzu başlığı altında 2014 yılı endeksinde 1., 2015 yılında ise 5. sırada yer almış olması ise bu
alana göstermiş olduğu önemi ispatlar niteliktedir.
Selçuk Üniversitesi, araştırma bileşeni ile ilgili hedefleri kapsamında ihtiyaç duyulan fiziki/
teknik altyapı, altyapı projeleri ile sağlanırken, sürdürülebilirlikleri devam eden araştırma pro-
jeleri ile sağlanmaktadır. Oluşan güncel ve ani ihtiyaçlar, ilgili birimden talep edilen bütçe ile
karşılanmaktadır.
Araştırma için gerekli mali kaynakların sürdürülebilirliği ise düzenli olarak Döner Sermaye
Gelirlerinin %5’inden sağlanmaktadır. DPT Projeleri ile kurulan araştırma laboratuvarlarının
sürdürülebilirliği TÜBİTAK ve BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen araştırma projeleri
ile sağlanmaktadır.
Selçuk Üniversitesi, araştırma personelinin işe alımı ile ilgili tüm kurallar, Selçuk Üniversitesi
Atanma ve Yükseltme ölçütleri ve uygulama esaslarına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Söz
konusu ölçütler, seçilecek personelin gerekli yetkinliğe sahip olmasını ölçecek şekilde belirlen-
miştir. Güncel gerekli bilgiler, hizmet içi eğitim seminerleri ve bilgilendirme toplantıları yoluy-
la sağlanmaya çalışılmaktadır. Öğretim elemanlarının BAP çerçevesinde ulusal ve uluslararası
projelere katılımları yayın, atıf, proje ve konferans başlıklarında desteklenmektedir. Atanma ve
yükseltme kriterleri, araştırma kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmelerine imkân sağ-
layacak şekilde tasarlanmıştır. Kurum bünyesinde bazı birimlerde özel destek, teşvik ve ödül
mekanizmaları da kullanılmaktadır.
Selçuk Üniversitesi, araştırma kadrosunun yetkinliği akademik atama ve yükseltme kriter-
leri bağlamında ölçmekte ve değerlendirmektedir. Selçuk Üniversitesinde 2016 yılı itibariyle
akademik personel değerlendirme sistemi kurulmuş olup, araştırma kadrosunun yetkinliği bu
sistem aracılığıyla değerlendirilmeye başlamıştır. Sistem; araştırmacının bilimsel ve akademik
çalışmalarının sınıflandırılarak puanlandırılması esasına dayanmaktadır.
Selçuk Üniversitesi araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için ih-
tiyaç duyulan eğitimleri alması, kaynaklara ulaşması, yurtdışı deneyim elde etmesi, uluslararası
hareketlilik programlarına dâhil olması için gereken desteği sağlamaktadır. Bununla beraber,
BAP Koordinatörlüğü aracılığı ile kurum dışı kaynaklardan proje alan araştırmacılara %10 ilave
destek vermekte, bunun yanı sıra ulusal/uluslararası kongre katılımlarını destekleyerek yetkin-
liğin geliştirilmesini sağlamakta, yayın ve yayın atıf proje destekleri ile de araştırmacılar yayın
yapmaya teşvik edilmektedir. Selçuk Üniversitesinde bulunan Merkez Kütüphanesi ve diğer kü-
tüphanelerin, elektronik ve basılı kaynakların kullanımı ile araştırmacılar hizmet sunmaktadır.
Selçuk Üniversitesi, atama ve yükseltme sürecinde araştırmacının yapmış olduğu bilimsel ve
akademik çalışmaları çok çeşitli kriterlere göre değerlendirmektedir. “Selçuk Üniversitesi Öğre-
tim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları”
çerçevesinde Fen ve Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sanatsal Programlarda öğretim üyeliği
kadrolarına atanacak adaylarda aranacak asgari puan kıstası belirlenirken araştırma ve geliştir-
meye yönelik çalışmalar temel kıstaslardan biri olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Yükseköğretim
Kurulu’nun çerçeve yönetmeliğiyle uygulamaya geçirilen “akademik teşvik” sistemi de araştır-
ma kadrosunun araştırma performansının değerlendirilmesi sürecinde kullanılmaktadır. Ayrıca
belirli kadrolarda yer alan öğretim elemanlarının birimlere sundukları yıllık faaliyet raporları da
bu süreçte bir değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır. BAP çerçevesinde yayın, atıf, yurt içi
ve yurt dışı kongre ve diğer araştırma projeleri de ödüllendirilmektedir.
Üniversite bünyesinde araştırma kadrosunun mesleki gelişimine yönelik çalışmaların
kurumsallaştırılması konusunda gerekli çalışmalar yürütülmektedir. BAP, Sürekli Eğitim