Page 30 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Araştırma ve Geliştirme
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
28
Araştırma Kaynakları
Selçuk Üniversitesinin fiziki/teknik altyapısı ve mali kaynakları, araştırma öncelikleri kap-
samındaki araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek için büyük oranda yeterlidir. Aka-
demik birimler, Konya TEKNOKENT, İLTEK ve INNOPARK’taki araştırma alanları, araştırma ve
geliştirme süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmek için yaklaşık 50.000 m
2
kapalı alana
yayılmıştır. Laboratuvarların birimlere göre dağılımı EK-Ç3’de verilmiştir. Bununla birlikte Sel-
çuk Üniversitesinde, 2016 yılı için döner sermaye gelirlerinden %5 oranına karşılık yaklaşık 8.5
milyon TL, Tezsiz Yüksek Lisans gelirlerinin % 30’u yaklaşık 2 milyon TL olmak üzere toplamda
10,5 milyon TL araştırma geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere ayrılmıştır.
Selçuk Üniversitesi kaynaklarından araştırma geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere
merkezi bütçeden belirlenen miktar kadar aktarım yapılırken, döner sermaye gelirlerinden %5,
Tezsiz Yüksek Lisans gelirlerinden %30 oranında bütçe ayrılmaktadır.
Projelere verilebilecek ödenekler her yıl ocak ayında Üniversite kurulunda değerlendirilerek
tespit edilmekte ve araştırmacılara duyurulmaktadır. Merkezi ve disiplinler arası kullanıma uy-
gun olan laboratuvarlar ilgili yönetmelik ve kurallar çerçevesinde tüm paydaşların kullanımına
açıktır.
Araştırmacılardan gelen talepler bütçe olanakları çerçevesinde, her yılın başında Üniver-
site BAP Kurulu tarafından belirlenen ödenek miktarları dikkate alınarak desteklenmektedir.
Selçuk Üniversitesi proje desteklerinde öncelik tez ve uzmanlık projelerindedir. Bunun dışında
öncelikli alanlar içerisinde yer alan araştırma projeleri değerlendirme puan tablosuna göre ha-
kemlerin uygun gördüğü ölçüde desteklenmektedir (EK-Ç4). TÜBİTAK’a başvurarak belirli bir
değerin üstünde puan alan ancak desteklenmeyen projeler öncelikli olarak desteklenmektedir.
Selçuk Üniversitesi, araştırmacılara TÜBİTAK, ilgili Bakanlıklar, Kalkınma Ajansı, Avrupa Bir-
liği vb. destekli kurum dışı projeler üreten proje yöneticilerine, projelerinde kullanılmak üzere
%10 ek destek vermektedir.
Selçuk Üniversitesi kurum dışından kaynak teminini teşvik etmek amacıyla; KOSGEB Başkan-
lığı ile yapılan Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKMER) İş birliği Protokolü kapsamında çalışma-
lar yürütülmektedir. Bununla birlikte Konya Teknokent ve Selçuk TTO, kurum dışı kaynakların
temini konusunda araştırmacılara danışmanlık ve mentörlük hizmetleri vermekte, bu konuda
düzenli olarak eğitimler gerçekleştirilmektedir (EK-Ç5).
Kurum dışından sağlanan mevcut destekler; genel olarak Selçuk Üniversitesi birimleri tara-
fından düzenlenen kongre, çalıştay ve sempozyum gibi bilimsel etkinliklere sponsor olma ve
yürütülen bilimsel projelere destek verme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu destekler, Selçuk
Üniversitesinin araştırma ve geliştirmeye yönelik stratejik hedefleri ile uyumludur. Bununla
birlikte, mevcut desteklerin artmasına yönelik iş birliği çalışmaları yapılmaktadır. Dış destek
oranları 2013 yılında %76, 2014 yılında %75, 2015 yılında %50 ve 2016 yılında %58 şeklinde
gerçekleşmiştir. Bu oranın %75 düzeyine çıkarılması için çalışmalar sürdürülmektedir.
Selçuk Üniversitesi araştırma faaliyetlerinin etik kurallara uygun olarak yürütülmesini sağla-
mak amacıyla kurulan etik kurullar faaliyet göstermekte, araştırmaların etik kurallar içerisinde
yürütülmesini güvence altına almaktadır. Selçuk Üniversitesi Patent Bilgi Dokümantasyon Biri-
mi tarafından fikri ve sınai mülkiyet hakları ile fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamına giren
haklarla ilgili hukuki ve teknik destek sağlanmaktadır. Bu desteklerin sonucu olarak Selçuk Üni-
versitesi, her yıl TÜBİTAK tarafından açıklanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde 2014
sıralamasında 10. 2015 sıralamasında ise 12. sırada yer almıştır. Üniversitenin, Fikri Mülkiyet