Page 29 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Araştırma ve Geliştirme
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
27
sı, KOP ve UNİKOP Kalkınma Planları; ulusal düzeyde ise Türkiye’nin 2023 Vizyonu, TÜBİTAK
öncelikli alanları ve diğer ilgili kurumları ile istişare sonucu yerel ve bölge stratejisi olarak be-
lirlemekte, öncelikli konularla ilgili çağrılı araştırmaları teşvik etmektedir. Bu açıdan Selçuk
Üniversitesi araştırma ve geliştirme stratejilerini yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriy-
le uyumlu olacak şekilde planlamakta ve yürütmektedir. Bu çalışmalar, Selçuk Üniversitesinin
2014-2018 Stratejik Planında paydaş katılımlı modelle detaylı bir biçimde açıklanmıştır.
Selçuk Üniversitesinde yürütülen araştırmaların, ekonomik ve sosyo-kültürel katkısının ol-
ması, proje değerlendirilmesinde öncelikli kriterler arasında yer almaktadır.
Bu bağlamda araştırmaların bölgesel/ulusal açıdan etkinliği güvence altına alınmaktadır.
Üniversite bölge ve ulusal kaynakların öncelikli alanlara yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi sağ-
lanmaya çalışılmış, bu bağlamda yapılan ve katma değeri yüksek çalışmalar örnek çalışmalar
olarak sunulmaktadır.
Selçuk Üniversitesi’nde araştırmada etik değerleri benimsetme ve koruma faaliyetleri; Üni-
versite Etik Kurulu başta olmak üzere alt birimlerdeki etik kurulları aracılığıyla yürütülmektedir
(EK-Ç2). Selçuk Üniversitesi’nde yürütülen lisansüstü tez çalışmalarında Yönetmelik gereği inti-
hali önlemeye yönelik özel yazılımlar (Turnitin ve Ithenticate) kullanılmaktadır.
Selçuk Üniversitesi BAP birimince yıllık belirli bir puan üzerinde yayın ve yayın (atıf) alan
bölümlere, Anabilim dallarına başarı ödülü olarak destek verilmekte ve bu destekler birimin alt
yapısını güçlendirmeye yönelik olmaktadır. Ayrıca yayın ve yayına atıf yaparak Selçuk Üniversi-
tesinin tanıtımına katkıda bulunan araştırmacılara Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere ek
destek verilmektedir. Bununla birlikte Selçuk Üniversitesinin bazı birimlerinde her yıl düzenli
olarak “en çok yayın yapan”, “en çok atıf alan” ve “patent alan” araştırmacılara ödüller veril-
mektedir.
Selçuk Üniversitesi, resmî web sayfası, resmi yazılar, ilan panoları, e-posta, sosyal medya
ve SMS aracılığıyla güncel proje ve hibe çağrıları, ulusal ve uluslararası araştırma ve iş birli-
ği fırsatları ve düzenlenen bilimsel etkinlikleri duyurarak kurum içi gerekli bilgi paylaşımını
yapmaktadır.
Doktora derecelerinin çeşitliliği ilgili enstitüler tarafından takip edilmekte olup doktora öğ-
rencilerinin yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde öğretim elemanı olarak işe başlama oranlarının
takibi faaliyetlerine 2015 yılı sonunda başlanılmıştır. 2016 yılından itibaren Mezun Bilgi sistemi
(mezun.selcuk.edu.tr) üzerinden takip edilmektedir.
Selçuk Üniversitesi, araştırma ve geliştirme öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için gerekli
fiziki/teknik altyapı ve mali kaynakları, Üniversite Yıllık Bütçe Harcama Planı ve ilgili kanun ve
yönetmeliklere göre oluşturmaktadır. Altyapı ve mali kaynaklar, Üniversite Stratejik Planı ile
uyumlu olarak kullanılmaktadır.
Selçuk Üniversitesi araştırmacılara farklı kaynaklar aracılığı ile maddi, alt yapı ve danışmanlık
desteği sunmaktadır. Ulusal ve Uluslararası kaynaklı desteklenmiş projelere proje bütçesinin
%10 u kadar ikinci bir destek verilmektedir. Nitelikli olmasına rağmen çeşitli kurumlar tarafın-
dan desteklenmesi uygun görülmemiş (TÜBİTAK C ve D notu almış, DPT, TAGEM, KAMAG vb.)
nitelikli projeler BAP tarafından öncelikli olarak desteklenmektedir.
Lisansüstü öğrencilerin eğitimlerini tamamlayabilmeleri için yayın şartı getirilmiştir. Başta
SELÇUK İLTEK olmak üzere diğer laboratuvarlar için akreditasyon çalışmaları devam etmektedir.
Bu tür uygulamalar araştırma faaliyetlerinin nitelik ve nicelik olarak sürdürülebilirliğini sağla-
maktadır.