Page 28 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Araştırma ve Geliştirme
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
26
Selçuk Üniversitesi, TÜBİTAK, SAN-TEZ, TAGEM, Avrupa Birliği vb. kurumlarca desteklenen
projelere %10 oranında ilave destek vermektedir. Bu projelerin sonunda bir raporla projenin
nihai raporunu almaktadır. Altı aylık dilimler halinde ara rapor alınarak projenin devamlılığına/
sonlandırılmasına karar verilmektedir. BAP, İLTEK ve kurumdaki diğer bireysel araştırmacıların
faaliyetlerinden çıkan sonuçlar içinde ticarileşebilecek ürün potansiyeline sahip olanlar, Tekno-
kent aracılığı ile gerek sanayi kuruluşlarından ortak bulunması gerekse Teknokent bünyesinde
KOBİ niteliğindeki firmaların kurulması konularında desteklenmektedir. Bunun yanında Tekno-
kent TÜBİTAK programları dâhilinde uygun proje çağrılarına araştırmacılarımızı yönlendirerek
faaliyetlerin olgunlaşması ve ürüne dönüşebilmesi konularında rehberlik etmektedir.
Araştırmacıların ve öğrencilerin TÜBİTAK ve bakanlıklar bünyesinde verilen hibe destekle-
re gerçekleştirilen projeleri ile yönlendirilmesi, araştırmacıların sanayici ile buluşturulması,
kümelenme çalışmaları ve çalışma grup faaliyetleri desteklenmektedir. SELÇUK TTO, TÜBİTAK
1601 kapsamında Pamukkale Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofislerine
REHBER TTO olarak hizmet vermektedir. Bu projenin kapsamının doğal bir sonucu olarak söz
konusu üniversitelerdeki araştırmacılarla Selçuk Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar ara-
sında da eşleştirmeler yapılmakta ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Diğer yandan Sel-
çuk Üniversitesi TGB (Konya Teknokent A.Ş.) ortakları arasında Konya Ticaret Odası, Konya Sa-
nayi Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü de bulunmaktadır.
Bu kapsamda üniversitemizle anılan ortakların taleplerine yönelik araştırma faaliyetleri, Selçuk
Üniversitesi koordinasyonunda yürütülmektedir.
Selçuk Üniversitesindeki bilimsel ve teknolojik araştırmalara hizmet vermek, disiplinler ara-
sı proje üretme ilişkilerini geliştirmek, üniversitedeki Ar-Ge faaliyetlerinin koordinasyonu ve
bütünlüğünü sağlamak ve teşvik etmek amacıyla Selçuk İLTEK kurulmuştur. Gerek sanayi kuru-
luşlarının analiz hizmetleri gerekse bireysel (akademik ya da girişimci) araştırmacıların maliyeti
yüksek laboratuvar altyapısı ihtiyacını karşılamak bunun yanında farklı disiplinlerden araştır-
macıların ortak araştırma konularında proje üretebilecekleri bir ortam oluşturmak amacı ile
kurulan İLTEK, periyodik olarak bilgilendirme toplantıları yapmakta, birimlere seminerler ver-
mekte ve Konya Teknokent ile ortak olarak TÜBİTAK proje çağrıları kapsamında proje hazırlama
konusunda danışmanlık yapmaktadır.
Araştırma faaliyetlerinin disiplinler arası ve çok yönlü yürütülmesi adına, koordinasyonu Kon-
ya Teknokent tarafından sağlanan Sağlık Çalışma Grubu, Bor Çalışma Grubu, Uluslararası Proje
Çalışma Grubu ve Patent Çalışma Grupları kurulmuş, bu gruplar bünyesinde yapılan çalışma-
ların çıktıları endüstriyel uygulamaya geçirilmiştir. Selçuk Üniversitesi Doğal Ürünler Araştırma
ve Uygulama Merkezi, Selçuk Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Helvacızade Gıda İlaç Kimya San.
ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan protokolle Konya Organize Sanayi Bölgesi içinde tesis edilmiştir.
Merkez, meyvelerin ve bitkilerin işlenerek katma değeri yüksek gıda, ilaç, besin takviyesi, koz-
metik ve dermo kozmetik gibi ürünler haline dönüştürülmesi aşamasında, Avrupa İlaç Kurumu
(EMA), Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu’nun (TİTCK)
düzenlemelerine, GAP ve GMP normlarına uygun olarak kurulmuştur. Merkez bünyesinde test
ve analiz metotlarının belirlenmesi ve validasyon hizmetleri, GMP, GAP, EMA, FDA, TİK ve EP
normlarına uygun olacak şekilde yürütülmektedir.
Selçuk Üniversitesinde disiplinler arası araştırma faaliyetlerini yürüten birimlerde yıllık fa-
aliyet raporları ile araştırma çıktıları değerlendirilmekte, çalışmalar teşvik edilmekte ve proje
desteklerine öncelik verilmektedir.
Selçuk Üniversitesi araştırma stratejilerini yerel düzeyde, Konya Sanayi Odası Konya Ticaret
Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Ziraat Odası; bölgesel düzeyde Mevlana Kalkınma Ajan-