Page 27 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Araştırma ve Geliştirme
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
25
rilmektedir. Bununla birlikte Üniversite bünyesinde yer alan 37 araştırma ve uygulama merkezi,
Konya Teknokent, Selçuk Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama
Merkezi (İLTEK) ve Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi (InnoPark) gibi doğrudan araştırma ve
geliştirme faaliyetlerine odaklanmış paydaşlarımız da temel ve uygulamalı araştırmalar konu-
sunda eşit düzeyde katkı sağlamaktadır.
Bölge, ülke ve dünya bazında düşünülerek, TÜBİTAK öncelikli alanları da değerlendirilerek
Selçuk Üniversitesi öncelikli alanlarını belirlemektedir. Üniversite bütçesi çerçevesinde tematik
alanlarda belirlenen öncelikli alan projeleri öncelikli olarak desteklenmektedir.
Bunun yanı sıra TÜBİTAK 1000 programı kapsamında Selçuk Üniversitesi, nanoteknoloji
araştırmaları ve aygıt fiziği ve yarıiletken teknoloji alanlarında öncelikli Üniversiteler arasına
alınmıştır. Enerji ve yenilenebilir enerji kaynakları, makina, biyoteknoloji, tarım ve hayvancılık,
sanayi (otomotiv, enerji, bilgi ve iletişim), ilaç ve sağlık, doğal ürünler, kültür ve sanat, gibi ön-
celikli alanlarda da araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir (EK-Ç1).
Selçuk Üniversitesi Lisansüstü öğrencileri tarafından Enstitüler aracılığı ile sunulan projelere
öncelik vermekte, araştırma geliştirme faaliyetlerine BAP aracılığı ile desteğini sürdürmektedir.
TÜBİTAK’ın belirlemiş olduğu 17 uygulayıcı kuruluştan biri olan Selçuk TTO tarafından lisans,
yüksek lisans, doktora seviyelerinde öğrenciler ile araştırmacılara yönelik iş fikirlerinin hayata
geçirilmesi ve yapılacak olan araştırmaların desteklenmesi amacıyla uygulanmakta olan TÜBİ-
TAK BİGG Selçuk TTO 2015’ten beri devam etmektedir. Ayrıca Mühendislik Fakültesi öğrenci-
lerinin lisans bitirme projelerinin sunulduğu Selçuk Üniversitesi Mühendislik Öğrenci Proje Pa-
zarı’nda projesi sunulan öğrencilerin TÜBİTAK BİGG Selçuk TTO programına yönlendirilmesi ile
proje fikirlerinin TÜBİTAK tarafından desteklenerek ticari değere dönüşmesi sağlanmaktadır.
2016 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Teknoloji Fakültelerin-
de, TÜBİTAK BİGG Selçuk TTO hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiş ve öğrencile-
rin ilgili programa iş fikirleri ile başvuruları sağlanmıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ile
Selçuk TTO arasında yürütülen çalışmada lisans son sınıf öğrencilerinin bitirme tezleri iş fikri
olma ve patentleşme açısından değerlendirilmekte ve interaktif girişimcilik dersleri verilerek,
meslek öncesi motivasyonları artırılmaktadır. BAP Koordinatörlüğü tarafından lisans öğrencile-
rine yönelik lisans araştırma projeleri destek programı açılarak 40 lisans araştırma projesinin
desteklenmesi hedeflenmektedir.
Selçuk Üniversitesinde topluma verilen hizmetler anlamında;
Teknoloji Fakültesi öğrencileri haftanın belirli günleri Üniversite ve Organize Sanayi
Bölgesindeki sanayi kuruluşları ile yapılan anlaşma çerçevesinde, firmalarda, sanayi kuru-
luşlarında çalışmaktadırlar. Öğrendikleri bilgileri görerek ve uygulama yaparak bilgi ve tec-
rübelerini artırmaktadırlar. Uygulamalı olarak eğitim verilerek hem sektörlerin ihtiyacı olan
kalifiye eleman yetiştirilmeye çalışılmakta hem de öğrenilen bilgiler sanayide kullanım alanı
bulmaktadır.
Selçuk Üniversitesi, sahip olduğu kadro ve altyapı birikimi ile araştırma-geliştirme ve
eğitim-öğretim başta olmak üzere bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sağlamak için
“Sektörel Hizmetler Kataloğu” hazırlamıştır. Sektörel Hizmetler Kataloğu ve bu kataloğa bağ-
lı olarak yapılacak çalışmaların temel amacı üniversitenin sektörel ilişkilerinin genişletilmesi
ve güçlendirilmesidir. Bu bağlamda Konya başta olmak üzere tüm bölge halkına her alanda
destek verilmesi de hedeflenmiştir.
Selçuk Üniversitesindeki araştırma kadrosu uzmanlık alanına bağlı olarak bütün iç ve
dış paydaşlarına yönelik proje hazırlama eğitimleri vermektedir.