Page 26 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Araştırma ve Geliştirme
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
24
Ç-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Araştırma Stratejisi ve Hedefleri
Selçuk Üniversitesi’nin araştırma stratejisi, hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirecek birim-
ler Selçuk Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı’nda belirlenmiştir
(http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/847/Selcuk+Universitesi+2014-2018).
Selçuk Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planında belirlenen araştırma ve geliştirme strate-
jisinin amacı “Araştırma kaynaklarını etkin kullanmak ve araştırma kalitesini yükseltmektir”.
Stratejik hedef ise “bilimsel yayın, yayın (atıf) ve proje sayısı ve niteliğini artırmak” ve “tekno-
loji üretmek transfer etmek” tir. Bu strateji ve hedefler Selçuk Üniversitesi stratejik yol haritası
arama konferansı, paydaş memnuniyet anketi sonuçları, TÜBİTAK’ın belirlediği öncelikli alanlar
ve Türkiye 2023 vizyonu doğrultusunda belirlenmiştir. 2014-2018 stratejik planında belirlenen
araştırma ve geliştirme stratejik amaç ve hedeflerine paralel olarak Selçuk Üniversitesi araştır-
ma politikalarını aşağıdaki gibi belirlemiştir.
Katma değeri yüksek ve nitelikli bilimsel çalışmalar yürüterek Türkiye’nin vizyonunun
gerçekleşmesine katkıda bulunmak,
Sanayi, endüstri ve sektör ile iş birliği yaparak, ulusal ve uluslararası ortak projeler yü-
rütmek,
Nitelikli bilimsel çalışmaları desteklemek ve yürütmek,
Öğrenci ve öğretim elemanlarının niteliklerini geliştirmek ve bilimsel başarılarını des-
teklemektir.
TÜBİTAK 1000 Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik
Destek Programı kapsamında Selçuk Üniversitesi, Araştırma ve Geliştirme Strateji Belgesi’nde-
ki “
Nanoteknoloji Araştırmaları
” ve “
Aygıt Fizigi ve Yarıiletken Teknolojileri”
alanları öncelikli
alan olarak desteklenmiş, bu alanlara yönelik Ar-Ge Strateji Belgesi” hazırlanmasına ve uygula-
maya geçirilmesine Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun 29. toplantısında karar verilmiştir.
Bu alanlara yönelik “Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlanması Çalıştayı” Selçuk Üniversitesi bün-
yesinde yer alan Konya Teknokent/SELÇUK TTO ve İleri Teknolojiler Ar-Ge Merkezi iş birliği ile
25.10.2016 tarihinde düzenlenmiş, Nanoteknoloji Araştırmalarının ve Aygıt Fiziği Yarı İletken
Teknolojileri alanlarının SWOT analizleri yapılarak bu alanlarda stratejiler belirlenmiştir. Sel-
çuk Üniversitesi, belirlenen alanlarda çalışmalarını tamamlaması ve TÜBİTAK tarafından kabul
edilmesi durumunda TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ve
1004 Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programına başvuruda bulunmaya hak kazanacaktır.
Strateji ve hedeflerin belirlenmesi dört yıllık planlar dâhilinde, gözden geçirilme ve değer-
lendirilmesi ise yıllık yapılmaktadır.
Selçuk Üniversitesi’nin araştırma ve geliştirme stratejisi, bölge, ülke ve uluslararası boyut-
lu bir bakış açısıyla değerlendirilerek Üniversite altyapısı ve araştırma faaliyetleri ve bölgesel
sanayi kuruluşlarının talepleri ile TÜBİTAK’ın ve ilgili Bakanlıkların belirlediği öncelikli alanlar
da dikkate alınarak bütünsel bir yaklaşımla çok boyutlu olarak değerlendirilmekte ve belirlen-
mektedir.
Selçuk Üniversitesi’nde temel araştırma ve uygulamalı araştırma faaliyetlerini etkin bir bi-
çimde desteklemek amacıyla, Üniversite birimlerinde yer alan 341 araştırma ve uygulama la-
boratuvarının teknolojik gelişmeler doğrultusunda modernizasyonunun yapılmakta, öğretim
elemanlarına proje hazırlama, yürütme ve değerlendirme konularında destek ve teşvikler ve-