Page 25 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Eğitim ve Öğretim
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
23
amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak yürütülmesi, gerektiği durumlarda iç ve dış paydaş-
ların da katılımıyla güncellenmesi programlardaki ilgili kurulların yetkisindedir. Kurullar bu ça-
lışmaları yaparken, mesleki yeterlilikler ve standartlarla birlikte, öğrencilerin derslerdeki başarı
düzeyini, öğrenci değerlendirmelerini ve dış paydaşların görüşlerini dikkate almaktadır. Prog-
ramın eğitim amaçlarını belirlerken sürece katılım gösteren iç ve dış paydaşların programların
yürütülmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı konusundaki değerlendirme süreçleri
de dikkate alınmaktadır. Özellikle mezun öğrencilere yönelik uygulanan anketler ve diğer dış
paydaşlara yönelik anketlerin sonuçları izleme ve değerlendirme açısından önemli bir kriter
olarak kullanılmaktadır.
Programlar eğitim amaçlarını ve müfredatta yer alan her bir dersin öğrenme çıktılarını ve
bu çıktıların program çıktılarıyla olan ilişkisini belirlemişlerdir. Tüm bu süreçler TYYÇ ve Bolog-
na Süreci’nin diğer araçlarını dikkate alarak yürütülmüştür. Eğitim ve öğretim, araştırma ve
geliştirme, uygulama ve hizmet ve idari ve destek süreçlerinin daha sistematik ve akredite ol-
muş programlardaki ilkelere benzer süreçlerle yürütülmesi konusundaki iyileştirme çalışmaları
devam etmektedir. Bazı programlarda öğrencilere uygulanan “dönem sonu öğrenme çıktıları
anketi” ve 2016 yılında yürürlüğe giren ölçme ve değerlendirme yönergesiyle ders içi değer-
lendirmelerin sonuçlarının öğrenme çıktılarını karşılayıp karşılamadığı izlenmektedir. Bunun dı-
şında tüm programlardaki akademik kurul ve komisyonların çalışmaları, mezun takip sistemiyle
mezunlardan elde edilen geri bildirimler, iç ve dış paydaşlara yönelik uygulanan anketler süreci
güvence altına almaya yönelik araçlardır.