Page 24 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Eğitim ve Öğretim
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
22
stratejiler ve performans göstergeleri de hizmetlerin kalitesi ve etkinliğini belirlemek açısından
kullanılmaktadır. İç ve dış paydaşlara uygulanan görüş anketlerinin sonuçları da bu süreçte
hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin değerlendirilmesi açısından kullanılmaktadır. Özellikle eğitim-
öğretim süreçleri açısından TYYÇ ile uyumlu program çıktıları ve Bologna Süreci çalışmalarıyla
tamamlanmış program hedefleri programlardaki ve birimlerdeki ilgili kurulların süreci güvence
altına alması açısından önemli bir göstergedir. Kurum bünyesinde akredite olmuş programlar,
akreditasyon süreciyle hizmet ve desteklerin etkinliğini güvence altına almaktadır. Eğitim-
öğretim süreçlerinin dışındaki hizmet ve destekler büyük oranda mevzuat çerçevesinde
güvence altına alınmaktadır.
Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi
Üniversitedeki tüm programlar Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsamında programlarını
güncelleyerek hem program çıktılarının belirlenmesi hem de eğitim-öğretim süreçlerinin yürü-
tülmesi sürecinde iç ve dış paydaşların daha aktif şekilde sürece katılımlarını teşvik etmektedir.
Özellikle akredite olmuş programların birikimi ve tecrübesi diğer programlara “iyi örnek uygu-
lama” olarak tanıtılmıştır. Öğrencilerin, mezunların ve diğer dış paydaşların sürece katılımlarını
sağlayacak “Öğrenci Ders Anketi, Öğretim Elemanı Anketi, İşveren Anketi, Mezun Anketi, Staj
Değerlendirme Anketi (Öğrenci Açısından), Staj Değerlendirme Anketi, (İşveren Açısından), Ya-
bancı Dil Öğrenimini Değerlendirme Anketi” gibi araçlar tesis edilmiştir. Programların gözden
geçirilmesi sürecinde öğrenciler başta olmak üzere diğer iç ve dış paydaşların katılımı sağlan-
makta ve paydaşlardan gelen öneriler çerçevesinde program değerlendirilme ve güncellen-
mektedir. Özellikle programların güncellenen web sayfaları tüm paydaşların sürece katılımını
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Mezun bilgi formlarının düzenlenmesi ve mezunların merkezi
bir sistem aracılığıyla geri besleme sunmalarını sağlayacak alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.
Üniversite ve sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen çalışmalar, dış paydaşların sürece katılımı-
nı sağlayacak şekilde geliştirilmektedir.
Eğitim-öğretim süreçlerine ve diğer hizmetlere yönelik gözden geçirme faaliyetleri prog-
ramlar bazında ilgili programlardaki kurullar/komisyonlar tarafından yapılmaktadır. Akademik
genel kurul, akademik bölüm kurulu ve akademik ana bilim dalı kurulları çalışmalarını raporla-
makta ve bu raporlar üniversite üst yönetimi tarafından değerlendirilmektedir. Her akademik
dönemde en az bir defa olmak üzere ilgili kurullar, süreçleri gözden geçirmektedir. Akredite
olmuş programlar özelinde iç ve dış paydaşlarının katılımlarına imkân veren araçlara (öğrenci
anketleri, mezun anketleri ve diğer paydaş görüşleri) benzer şekilde tüm programların iç ve dış
paydaşları sürece daha çok dâhil etmeleri konusunda iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.
Merkezi olarak belirlenecek kriterlerle iç ve dış paydaş görüşlerinin ölçülmesine yönelik çalış-
malar tamamlanmak üzeredir. Gözden geçirme faaliyetlerinin sistematik olarak yürütülmesi ve
iç ve dış paydaşların karar verme sürecinde daha aktif rol almalarını sağlayacak şekilde iyileştir-
me çalışmaları sürdürülmektedir.
Programların web sayfalarından bilgi paketlerini yayınlamaları ve güncellemek konusunda-
ki gerekli alt yapı hizmetleri sağlanmıştır. Gözden geçirme faaliyetleri sonucunda elde edilen
çıktılar ve iç ve dış paydaş değerlendirmeleri, programlardaki eğitim ve öğretim süreçlerinin
yürütülmesi konusunda yetkili kurullar tarafından dikkate alınmaktadır. Programlar sadece
kendi bünyelerinde tesis edilmiş akademik kurulların inisiyatifiyle değil, ulusal ve uluslararası
“iyi uygulama örneklerini” de dikkate alacak şekilde, iç ve dış paydaşların katılımlarıyla güncel-
leme ve iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bütün güncelleme çalışmaları, yasal çerçeve-
nin çizdiği sınırlar içinde ilgili birimler tarafından güvence altına alınmaktadır.
Programlar, program çıktılarını ve eğitim amaçlarını belirlemişlerdir. Müfredatın eğitim