Page 23 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Eğitim ve Öğretim
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
21
Üniversite hem öğrencilerin hem de diğer iç paydaşların kullanımına yönelik olarak pek
çok tesis ve nitelikli altyapı imkânlarına sahiptir. Üniversite bünyesinde 36 kantin, 2 kafeterya,
6.330 öğrenciye hizmet verme kapasitesine sahip 20 adet öğrenci yemekhanesi bulunmak-
tadır. Açık ve kapalı spor faaliyetlerinin gerçekleştirileceği alanlar mevcuttur. Üniversite yer-
leşkesinde Türkiye’nin en büyük bilgisayar merkezi öğrencilere hizmet vermektedir. Merkez
kütüphane içerisinde öğrencilerin bireysel ya da grup çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri ve
teknoloji donanımlı çalışma alanları yer almaktadır. Üniversite yerleşkesinde büyük bir sosyal
tesisin dışında yeni hizmete giren “Keykubat Köşkü”nden öğrenciler de faydalanmaktadır. Yine
yerleşkede alış-veriş, restoran gibi özel işletmelerin yer aldığı “Gökkuşağı” da hizmet vermekte-
dir. Öğrencilerin açık ve kapalı spor etkinliklerini yapabileceği, kapalı spor salonu, tenis kortları,
binicilik tesisi, olimpik yüzme havuzu, basketbol sahaları, halı saha ve çim saha gibi imkânlar da
mevcuttur. Üniversite bünyesinde 130 adet atölye, 127 bilgisayar laboratuvarı ve 341 adet di-
ğer laboratuvar öğrencilerin de eğitim-öğretim süreçlerine hizmet edecek şekilde mevcuttur.
Ayrıca (1, 2 ve 3-4’er kişilik olarak planlanmış) toplam 1.091 oda kapasiteli öğrenci yurdu da
yer almaktadır. Öğrencilerin ulaşım sorunlarını çözmek adına hafif raylı sistem üniversite
yerleşkesi içine girecek şekilde hizmet vermekte ve öğrenciler yerleşke içinde ücretsiz olarak
bu hizmetten faydalanmaktadır (http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/106/2016-faali-
yet-raporu-26-04-2017.pdf).
Üniversite sahip olduğu altyapı kapasitesiyle öğrencilere yönelik tiyatro, sergi, panel, se-
miner, konser, turnuva, teknik gezi, kampanya, söyleşi gibi pek çok faaliyet sunmaktadır (
EK-
C5
). Üniversite bünyesinde öğrencilerin içinde yer aldığı ve çeşitli etkinlikler düzenlediği top-
lamda 133 öğrenci topluluğuna destek verilmektedir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
tarafından koordine edilen etkinliklerin dışında birimler de öğrencilerin mesleki gelişimine yö-
nelik ve diğer sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de desteklemektedir. Sürekli EğitimMerkezi
gibi birimler ya da Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuarı gibi
birimler de öğrencilere yönelik kurs, seminer, turnuva, sergi, tiyatro gibi etkinlikler yürütmek-
tedir. Üniversite bünyesinde öğrenci şenlikleri adı altında çeşitli dönemlerde öğrencilerin sos-
yal ve kültürel gelişimlerine yönelik özel etkinlikler de hayata geçirilmektedir.
Üniversite, eğitim ve öğretim süreçlerini bütün iç paydaşlarının taleplerini dikkate alacak
şekilde yürütmek konusunda gerekli tecrübe ve kurumsal altyapıya sahiptir. Üniversitenin alt
yapısında engelli öğrencilerin eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlayacak şekilde gerek-
li düzenlemeler büyük oranda tamamlanmıştır. “Engelli dostu bir yerleşke” hedefinin gerçek-
leştirilmesi konusunda sadece derslik alanları değil bütün yerleşim alanlarının düzenlenmesi
konusundaki çalışmalar sürdürülmektedir. Engelli öğrencilerin sorunlarını iletebileceği iletişim
kanalları oluşturulmuş ve Engelsiz Yaşam Birimi vasıtasıyla karşılaşılan sorunların yetkili merci-
lere iletilmesi süreci hızlandırılmıştır. Merkez kütüphanede engelli öğrencilerin de yararlanaca-
ğı şekilde sesli kaynaklar ve video veri tabanı bulunmaktadır. Özel yetenek sınavlarıyla öğrenci
seçiminin gerçekleştirildiği programlar engelli öğrenciler için düzenlemeler yapmaktadır.
Engelli öğrencilerin engel durumlarına bağlı olarak yabancı dil derslerinden muafiyeti konusu
da dikkate alınmaktadır. Engelli öğrencilere yönelik tüm düzenlemeler, onları dışlayacak ya da
ayrı şekilde değerlendirilmesini önleyecek şekilde hayata geçirilmektedir. Üniversite bünye-
sinde gönüllülük esasına bağlı şekilde düzenli olarak her yıl işitme engellilerle öğrencilerin ve
öğretim elemanlarının iletişim kurmalarını kolaylaştıracak şekilde eğitim etkinlikleri düzenlen-
mektedir.
Üniversitede sunulan eğitim-öğretim süreçlerine ve diğer hizmetlere yönelik etkinlik ana-
lizinde kullanılan parametreler büyük ölçüde ilgili mevzuatlar tarafından belirlenmiştir. Yü-
rürlükteki Stratejik Plan çerçevesinde belirlenen performans kriterleri, performans hedefi,