Page 22 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Eğitim ve Öğretim
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
20
yazılımlar da bulunmaktadır (EK-C3). Kurum, eğitim-öğretim süreçleri açısından uzaktan eğitim
programlarını yürütebilecek teknik imkânlara sahiptir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının
yerleşke dışından da kütüphane ve veri tabanlarına ulaşmalarına imkân veren alt yapı yıllardır
kullanılmaktadır. Yine IP etkin programlar da uzaktan erişimle kullanılmaktadır. Akıllı tahta ya
da bazı derslerde özel modern deney setleri de kullanılmaktadır. Türkiye’nin en büyük bilgisa-
yar merkezi öğrencilere hizmet vermekte ve bu merkez bilgisayar destekli derslerin yürütülme-
sinde aktif olarak kullanılmaktadır. Üniversite bünyesinde 10.226 adet masa üstü, 1.550 adet
taşınır bilgisayar vardır. Merkez kütüphane elektronik bilgi kaynakları oldukça zengin bir içerik
sunmaktadır (EK-C4).
Öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine katılması, Bologna Süreci çalışmalarıyla “öğrenci
merkezli” eğitim-öğretim yaklaşımının iyileştirilmesi büyük ölçüde sağlanmıştır. Seçmeli ders
sayısının hem birimler hem de “havuz dersleri” kapsamında artırılmasıyla öğrencilerin kari-
yer planlamalarına yönelik kendilerini geliştirme imkânları artırılmıştır. Akademik danışman-
lık hizmetleri, sadece teknik süreçler konusunda değil, öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer
planlamalarına yönelik yönlendirmeler de içerecek şekilde yürütülmektedir. Staj ve işyeri eği-
timi gibi kurum dışı deneyim süreçlerinin daha kurumsal araçlarla yönlendirilmesi konusunda
Kariyer Planlama Takip Ofisi gibi yapılar tesis edilmiş, birimlerdeki ilgili kurul ve komisyonların
çalışmalarının etkinliği iyileştirilmiştir. Ulusal ve uluslararası hareketliliğin önündeki temel en-
gellerden biri olan ders/kredi sorunu AKTS kredi sisteminin tüm üniversite çapında hayata ge-
çirilmesiyle büyük oranda ortadan kaldırılmıştır. Öğrenci topluluklarının faaliyetlerine verilen
destek ve sağlanan imkânlar geliştirilmiştir. Hem birimler bünyesinde hem de öğrenci toplu-
lukları aracılığıyla kariyer toplantıları gibi faaliyetlerle iş dünyasının temsilcileriyle öğrencilerin
buluşmasını sağlayacak etkinlikler yürütülmektedir. Sürekli Eğitim Merkezi hem iç hem de dış
paydaşlara hizmet verecek faaliyetler düzenleyerek, öğrencilerin mesleki gelişimlerine yönelik
destek sunmaktadır. Üniversite bünyesinde tesis edilen Kariyer Planlama Merkezi aracılığıyla
da profesyonel olarak öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik destekler
sağlanmaktadır.
Staj ve işyeri eğitimi konusunda üniversite bünyesinde ilgili birimler, kurum dışı deneyim sü-
reçleri hakkında öğrencileri bilgilendirecek, koordine edecek kurul ve komisyonları tesis etmiş-
lerdir. İlgili komisyonlar süreçle ilgili ayrıntılı bilgiler içeren (takvim, esaslar ve ilkeler) uygulama
kılavuzlarını web sayfalarından paylaşmaktadır. Yine ilgili birimlerde tesis edilen Kariyer Planla-
ma Takip Ofisi (http://kpto.selcuk.edu.tr/) bünyesinde fakülte/bölüm öğretim elemanları bire-
bir dış paydaşlarla iletişime geçmektedir. İşyerleri ve fakülte arasında protokoller imzalanarak
öğrenciler için faydalı olacak kurum dışı firma/sektör/işyeri belirlenmesi ve sürecin etkin şekil-
de sürdürülmesi sağlanmaktadır. Mezunlara yönelik hayata geçirilen otomasyon vasıtasıyla dış
paydaşların da öğrencilere ulaşabileceği bir alt yapı oluşturulmaktadır. Üniversite bünyesinde
yer alan uygulama oteli ya da kurum işletmeleri bünyesinde de yerleşke içi staj imkânları mev-
cuttur. Ayrıca Konya Teknokent firmalarında da öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi süreçlerini
tamamlamaları sağlanmaktadır.
Üniversite bünyesinde profesyonel rehberlik ve sağlık hizmetleri gibi destek hizmetleri
üniversite yerleşkesinde yer alan Tıp Fakültesi hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hastanesi
tarafından sunulmaktadır. Üniversite yerleşkesi içinde ambulans bekleme noktası da (112 bi-
rimi) bulunmaktadır. Ayrıca Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde öğrencilere
psikolojik destek ve rehberlik hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren “Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Merkezi” tesis edilmiştir.