Page 21 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Eğitim ve Öğretim
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
19
Üniversitede eğitim-öğretim süreçlerinde yer alan bütün öğretim elemanlarını kapsayacak
şekilde mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmeye yönelik çeşitli
araçlar hayata geçirilmektedir. Öğretim elemanlarının BAP çerçevesinde ulusal ve uluslarara-
sı projelere katılımları yayın, atıf, proje ve konferans başlıklarında desteklenmektedir (EK-C2).
Öğretim elemanlarının araştırma projesi ve kongre destekleri yoluyla sunulan finansal destek-
lerin dışında mesleki gelişim ve eğiticilerin eğitimi konusunda kurum bünyesinde ve birimler
özelinde de çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla öğretim ele-
manlarına da hitap eden çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Birimler/programlar bünyesinde
çeşitli konferans, panel, çalıştay ve eğitim seminerleri organize edilmekte ve belirli durumlarda
finansal olarak da bu çalışmalar desteklenmektedir. Atanma ve yükseltme kriterleri, eğitim-öğ-
retim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmelerine imkân sağlayacak şekilde tasarlanmış-
tır. Ayrıca bazı birimlerde özel destek, teşvik ve ödül mekanizmaları da kullanılmaktadır.
Kurum bünyesinde eğitim-öğretim kadrosunun eğitsel performansını izlemeye yönelik
olarak ders değerlendirme anketleri bir gösterge olarak kullanılmaktadır. Öğretim üyelerinin
ders değerlendirmelerinden aldıkları puan atama yükseltme kriterlerinde bir değer olarak göz
önünde bulundurulmaktadır. Öğrenci otomasyon sistemi, eğitsel performansları ölçecek şekil-
de yeniden yapılandırılmıştır.
Eğitim-öğretim süreçlerinde yer alan akademik kadronun mesleki gelişimine yönelik
çalışmaların kurumsallaştırılması konusunda gerekli çalışmalar yürütülmektedir. BAP, Sürekli
Eğitim Merkezi, atanma ve yükseltme kriterleri gibi düzenlemeler/araçlar nitelik açısından
eğitim-öğretim kadrosunun güçlendirilmesine hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Bunun
dışında üniversitenin sahip olduğu eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerine ilişkin altyapı im-
kânları ve üniversite yerleşkesinin sahip olduğu sosyal imkânlar da kadronun sürdürülebilirliği
açısından önemli bir unsurdur. Kadronun nicelik olarak iyileştirilmesi ve öğrenci/öğretim ele-
manı oranının makul bir düzeyde tutulabilmesi, üniversitenin kendi imkânlarından çok merkezi
kurum ve kuruluşların uygulamalarıyla iyileştirilebilecek bir konudur.
Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler
Selçuk Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri olarak her düzeyde eği-
tim-öğretim süreçlerini yürütecek kapasite ve imkânlara büyük oranda sahiptir (EK-A1). Öğren-
me ortamlarının çağın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde yapılandırılması ve mevcut kaynakla-
rın daha etkin şekilde kullanılması konusunda iyileştirmeler sürdürülmektedir.
Selçuk Üniversitesi eğitimde yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmekte, laboratuvar,
atölye vb. uygulama ortamlarının yeni teknolojilerle donatılması ve geliştirilmesi için mali kay-
naklar ayırmakta ve bu kaynakları bu amaçla kullanmaktadır. Özellikle BAP kapsamında sağla-
nan altyapı projeleri eğitim amaçlı altyapının geliştirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Özel-
likle Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi’nin laboratuvarları ve Teknoloji Fakültesi, Teknik Bilimler MYO, Sanat
ve Tasarım Fakültesi atölyelerinde öğrencilerin güncel mesleki bilgi ve becerileri kazanacakları
eğitim ortamları bulunmaktadır.
Selçuk Üniversitesi, bilgi ve teknolojik kaynaklar açısından tüm paydaşların faydalanabilece-
ği imkânlara sahiptir. Üniversite yerleşkesinde ULAKBİM ile yapılan altyapı hızlandırma çalışma-
larıyla mevcut hız 1.300 Mbit/sn seviyesine çıkarılmıştır. Tüm yerleşke ve merkez rektörlükte
kablosuz alt yapı sistemi aktif hale getirilmiştir. Birimlerin ihtiyaç duyduğu programların Delp-
hi, C#,Asp.Net, Php, Oracle veri tabanı kullanılmaktadır. Ayrıca PACS sistemi, dikte programı,
dijital arşiv, öğrenci programı, taşınır mal kayıt programı, hastane bilgi yönetim sistemi gibi