Page 20 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Eğitim ve Öğretim
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
18
Üniversitede eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili
süreçler açık, tarafsız ve şeffaf şekilde yürütülmektedir. Temel hedef, eğitim-öğretim kadrosu-
nun sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da artırılması olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda
eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması sürecinde ulusal mevzuatın çizdiği çerçeve ve yönet-
meliklere göre, programların ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Progra-
mı ya da Milli Eğitim Bakanlığı’nın burs programı gibi merkezi kurumlar tarafından düzenlenen
yerleştirmeler için de yine ilgili mevzuat çerçevesinde alımlar gerçekleştirilmektedir. Birimler
düzeyinde birimlerin akademik personel ve kadro ihtiyaçları öncelikle programlardaki ilgili ku-
rullar tarafından belirlenerek birim ve üniversite yönetimine iletilmektedir. “Tabandan tavana”
yaklaşımına uygun olarak, programların/birimlerin talepleri dikkate alınmaktadır. Daha sonra
eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmeleri ile ilgili süreçler üniversite
yönetimi tarafından belirlenen “
Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru ve Sınav Yönetmeliği
ve “
Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama
Esasları
”, “
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yük-
selme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
” ve “
2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesi ile İstihdam
Edilen Araştırma Görevlilerinin Fakülte Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Esaslar
” esas alınarak
yürütülmektedir. Süreç, ulusal ve kurum bünyesinde geçerli mevzuata uygun olarak, tarafsızlık
ve şefaflık ilkelerine bağlı şekilde yürütülmektedir. Atanma ve yükseltilme kriterleri
(http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/101/selcuk_ogretim_atama_esaslar.pdf) kişiye
özel olarak değil tüm üniversite bünyesindeki öğretim elemanlarını kapsayacak şekilde kadro
etkinliğini yükseltmeyi hedefleyecek şekilde tasarlanmıştır.
İlgili programlardaki kurullar tarafından müfredattaki dersleri verme konusunda eksik olan
akademik personel ihtiyacı belirlenir. Bu ihtiyacın karşılanmasında öncelikle üniversite bün-
yesindeki diğer programlardan, bulunmadığı taktirde ilimizdeki diğer üniversitelerde görev
yapan öğretim elemanlarından, bulunmadığı taktirde diğer şehirlerdeki üniversitelerde görev
yapan öğretim elemanlarının davet edilmesi prensibi benimsenmiştir. Dışardan ders vermek
üzere davet edilecek nitelikli ve alanında uzman öğretim üyelerini belirlemek üzere ilgili bi-
rimlerle yazışmalar yapılır ve öğretim elemanı ders vermek üzere görevlendirilir. 2547 sayılı
Kanun’un 31. veya 40. maddenin (a), (b), (c) ve (d) fıkralarına göre program/Üniversite dışından
bir öğretim elemanının görevlendirilmesinin yapılması ve görevlendirilmenin zorunluluğunun
Rektörlükçe tespit edilmesi için, ilgili program tarafından hâsıl olan ihtiyacı belirten ve bölüm
kaynaklarının bu ihtiyacı karşılayamadığını gösteren ilgili belgeler hazırlanarak birimlerdeki yö-
netim kuruluna sunulmaktadır. Görevlendirme birim yöneticisinin önerisi ve Rektörün onayı ile
gerçekleşmektedir.
Ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma alanı/akade-
mik uzmanlık alanı bilgisi vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi programlardaki ilgili kurulların
kararıyla yürütülmektedir. İlgili öğretim elemanı ders açmak konusundaki talebini Bologna
Süreci çalışmaları kapsamında standart olarak hazırlanmış formlarla ilgili programdaki kurul
ve komisyonlara sunmaktadır. Kurul/komisyon gerekli değerlendirmeyi mümkün olan en üst
düzeyde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma alanı/akademik uzmanlık alanı vb.)
ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlayacak şekilde yapmaktadır. Programlardaki süreç tamam-
landıktan sonra o programda ilgili yarıyılda açılacak derslerin hangi öğretim elamanları tara-
fından yürütüleceği programdaki kurulun önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulu tarafından
belirlenmektedir. Üniversite bünyesinde bazı programlarda ilgili derse yetkilendirilmiş “ders
koordinatörleri” süreci yürütmektedir. Üst yönetim ya da birimlerdeki yönetim tamamen prog-
ramların taleplerini dikkate alarak süreci yürütmektedir.