Page 19 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Eğitim ve Öğretim
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
17
Her düzeydeki öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerini izlemek, bilgilendirmek, yönlen-
dirmek adına akademik danışmanlık hizmetleri birimler/programlar bünyesinde sunulmak-
tadır. Akademik danışmanlık hizmetleri, öğrencilerin ders kayıtları gibi teknik sürece yönelik
desteklerin yanı sıra öğrencinin ders seçimlerine ve kariyer planlarına dair yönlendirmeleri
de içermektedir. İlgili birim/programlar bünyesinde çeşitli alanlardaki koordinatörlükler
vasıtasıyla da öğrencilere akademik danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Paydaş görüşü
analizleri öğrencilerin akademik danışmanlık hizmetleri konusundaki değerlendirmelerini içe-
recek şekilde tasarlanmıştır. Akademik danışmanlık hizmetleri “Selçuk Üniversitesi Öğrenci Da-
nışmanlık Yönergesi”
(http://www.selcuk.edu.tr/kanun_yonetmelik.aspx?sf=5) çerçevesinde, öğrenci otomasyon
sistemi de etkin şekilde kullanılarak, danışman otomasyon sistemi üzerinden öğrencilere ulaş-
makta ve onların akademik gelişimleri takip edilebilmektedir.
Selçuk Üniversitesi, “bir dünya üniversitesi” olmak hedefiyle yükseköğretimin uluslarara-
sılaşması stratejisine uygun şekilde hareketliliği hem nicelik hem de nitelik olarak artıracak
çalışmaları hayata geçirmektedir. Özellikle Bologna Süreci çalışmaları kapsamında ulusal ve
uluslararası hareketliliğin önündeki en temel engellerden biri olan ders/kredi tanınması so-
runu ortadan kaldırılmıştır. Birimler/programlar ve kurum bünyesinde tesis edilen koordina-
törlük vasıtasıyla her düzeydeki öğrencilerin bilgilendirilmesi, hareketliliğe ilişkin ön yargıların
ortadan kaldırılması sağlanmaktadır. Hareketliliğe dâhil olan gelen ve giden öğrencilerin ilgili
mevzuat ve Bologna Süreci’nin esasları çerçevesinde herhangi bir hak kaybı yaşaması ihtimali
büyük oranda ortadan kaldırılmıştır. Üniversite bünyesindeki bütün programlarda uygulanan
öğrenci iş yüküne bağlı olarak belirlenen AKTS kredileri hareketliliği kolaylaştırmıştır. Hareket-
liliğe katılan öğrencilerin kurum dışından kazandıkları kredilerin toplam iş yüküne eklenmesi
konusunda birimler bazında koordinatörler, bölüm kurulları ve fakülte/enstitü kurulları ve mer-
kez koordinatörlükler hareketliliğin özüne uygun olarak süreci yönetmektedir. Merkez koordi-
natörlükler, hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilere bilgilendirme ve değerlendirme aşaması
sonrası programlardan faydalanacak öğrencilere yönelik olarak da oryantasyon programları
düzenlemektedir. Öğrencilerin mezuniyetiyle birlikte, öğrencilerin talebine bağlı olmaksızın,
otomatik ve ücretsiz olarak verilen diploma eki belgesinde de öğrencilerin ulusal/uluslararası
hareketliliğe katıldığı gösterilmektedir.
Eğitim-Öğretim Kadrosu
Selçuk Üniversitesi bünyesinde 382’si profesör, 242’si doçent, 462’si yardımcı doçent, 413’ü
öğretim görevlisi, 154’ü okutman, 832’si araştırma görevlisi, 96’sı uzman olmak üzere toplam
2.581 akademisyen görev yapmaktadır. Eğitim-öğretim kadrosu 95 doktora, 112 tezli yüksek li-
sans, 3’ü uzaktan eğitim olmak üzere toplam 24 tezsiz yüksek lisans, 116 lisans ve 151 önlisans
programında eğitim-öğretim sürecini yürütmektedir (EK-C1).
Eğitim-öğretim kadrosu açısından Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri olmasına
rağmen 93.761 öğrencisi olduğu göz önüne alındığında özellikle bazı programlar açısından
(programlarda eğitim-öğretim sürecini yürütecek yasal zorunluluğa karşılık gelecek kadar
akademisyen olmasına rağmen) öğretim elemanı/öğrenci sayısı oranında sorunlar olduğu
tespit edilmiştir. Fakülteler bazında, özellikle bazı birimlerde öğretim elemanı/öğrenci sayısı
oranında kontenjanların YÖK aracılığıyla belirleniyor olması nedeniyle sorun devam etmekte-
dir. Üniversite bünyesinde öğrenci/öğretim elemanı oranı 36/1 düzeyindedir. Öğretim elemanı
kadrosunun ve öğrenci kontenjanı sayısının merkezi kurumlar eliyle belirlenmesi ideal öğrenci/
öğretim elemanı oranının yakalanması konusunda önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.