Page 18 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Eğitim ve Öğretim
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
16
Selçuk Üniversitesi, kayıt ve kabul aşamasından itibaren öğrencilerin eğitim ve öğretim sü-
reçlerine uyumlarının sağlanması için gerekli yardım/hizmet/iyileştirmelerde bulunmak konu-
sunda güçlü bir kurumsal tecrübeye sahiptir. Özellikle merkezi sınavlarla üniversitemize yerle-
şen yeni öğrencilerle, daha kayıtlarını yaptırmadan, üniversiteyle ilgili ayrıntılı bilgiler içeren
materyaller hem basılı olarak hem de web ortamında paylaşılmaktadır. Öğrencilerin kayıt için
üniversiteye geldiklerinde ön bir oryantasyon programı gibi değerlendirilen ve yıllardır oldukça
başarılı şekilde uygulanan “Takip Et” adlı programla öğrencilere ve ailelerine yönlendirme, bil-
gilendirme hizmeti sunulmaktadır
(https://www.selcuk.edu.tr/duyuru.aspx?h=14156). Öğrencilerin kayıt aşamasında da ilgili
birimler bünyesinde yürütülen bilgilendirme çalışmalarıyla uyum sürecini hızlı şekilde tamam-
lamaları sağlanmaktadır. Eğitim hayatına başlayan öğrencilere yönelik yine birimler düzeyinde
oryantasyon programları düzenlenmekte ve danışmanlık uygulaması öğrencilerin sorunlarıy-
la ilgilenecek şekilde işletilmektedir. Ayrıca öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçleri boyunca
faydalanabilecekleri değişim programları, yandal, çift anadal gibi konularda da hem birim/
program hem de kurum düzeyindeki koordinatörlükler konusunda gerekli bilgilendirme ve
yönlendirmeler yapılmaktadır. Tıp ve Diş Hekimliği programlarında “beyaz önlük projesi” gibi
programa yeni kayıt olmuş öğrencilere yönelik projeler de hayata geçirilmektedir. Üniversite
bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları da yeni öğrencilere yönelik çeşitli akademik,
sosyal ve kültürel faaliyetleri hayata geçirmektedir. Ulusal ve uluslararası değişim programla-
rıyla ya da diğer burslar ve kendi imkânlarıyla üniversiteye gelen öğrenciler için de ilgili koordi-
natörlükler başta olmak üzere oryantasyon programları düzenlenmektedir. Öğrencilerin uyum
sürecinde yaşadıkları sorunları çözmek üzere, birimler ve kurum düzeyinde her türlü iletişim
kanalı sürekli olarak açık tutulmaktadır. Lisansüstü düzeyde üniversiteye yeni katılan öğrenciler
için de enstitüler ve ilgili programlar koordineli şekilde çalışmakta ve danışmanlık müessesi bu
süreçte etkin olarak kullanılmaktadır.
Başarılı öğrencilerin üniversitenin programlarına kazandırılması amacıyla öğrencilere yöne-
lik eğitim, burs, barınma, beslenme ve diğer akademik ve sosyal olanaklar geliştirilmektedir. Bu
konudaki uygulamalar Selçuk Üniversitesi Burs Yönergesi kapsamında yürütülmektedir. Başarılı
öğrencilere yönelik kurum dışından verilen bursların ilanı ve tarafsızlık ilkesine göre sürecin
yürütülmesi konusunda da gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca başarılı öğrencilerin üni-
versitemizi tercih etmesini sağlamak amacıyla programların akreditasyonu teşvik edilmektedir.
Üniversite bünyesindeki tüm programlarda başarılı öğrencileri teşvik ve ödüllendirecek ilgili
yasal çerçeveye bağlı olarak, “yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi; yarıyıl/yıl onur öğrencisi; dip-
loma yüksek onur öğrencisi;
 diploma onur öğrencisi”
 gibi belgeler gerekli şartları karşılayan
öğrencilere tevdi edilmektedir. Genel akademik not ortalaması 3 ve üzeri olan öğrencilerin bir
üst sınıftan ders almalarına imkân sağlanmaktadır. Yandal ve çift anadal programlarından fay-
dalanmak isteyen öğrenciler için üniversite bünyesinde bu programlar açılmaktadır. Öğrencinin
talebine bağlı olarak başarılı öğrencilerin “öğrenci asistanı” olarak görevlendirilmeleri ve yine
başarıyı esas alarak üniversite bünyesinde kısmi zamanlı olarak öğrencilerin istihdam edilme-
si sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin programdaki akademik başarısını teşvik edecek şekilde
akademik faaliyetler, oryantasyon programları düzenlenmektedir. Öğrencilerin katılacakları öğ-
renci kongrelerine başarı kıstasına bağlı olarak ilgili birimler tarafından destek sağlanmaktadır.
Bazı programlar bünyesinde başarılı öğrenciler, öğretim elemanlarının yürüttüğü çeşitli araştır-
ma ve çalışmalara dâhil edilmekte BAP tarafından desteklenmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
Üniversite bünyesinde lisansüstü düzeyde tez çalışması yapan öğrencilerin Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) çerçevesinde tez araştırma projeleri desteklenmektedir.