Page 17 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Eğitim ve Öğretim
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
15
İletişim Ofisleri” tesis edilerek, birimler özelinde öğrencilerin sorunlarına çözümler üretilmeye
çalışılmaktadır. Birimlerin engelli öğrencilerin sınavlarının yapılması konusunda, öğrencinin en-
gellilik durumuna uygun şekilde sınav ortamının hazırlanması ve gerekli durumlarda diğer öğ-
rencilerden ayrı olarak, özel görevlendirmelerle öğrencilerin sınavlara katılımı sağlanmaktadır.
Üniversitenin web sayfası ve birimlerin web sayfaları engelli öğrencilerin kullanmalarına imkân
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kurum bünyesinde engelli öğrencilerin kullanacağı lavabo-
lar ve işaretli ve sesli asansör hizmetleri de sağlanmaktadır. Selçuk Üniversitesinde öğrenim
görmekte olan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamakla sorumlu Engelli Öğrenci Biriminin yapı,
işleyiş, görev ve sorumlulukları ile ilgili hükümleri düzenleyen bir yönerge bulunmaktadır
(https://www.selcuk.edu.tr/engelli_ogrenci/birim/web/sayfa/ayrinti/44153/tr).
 “Bir dünya üniversitesi olmak” hedefini benimsemiş Selçuk Üniversitesi, yerinde
uluslararasılaşmanın en önemli göstergesi olan uluslararası öğrencilerle ilgili olarak da gerekli
düzenlemeleri yapmak konusunda büyük bir hassasiyet ortaya koymaktadır. Uluslararası
hareketlilik programları vasıtasıyla kısa süreli ya da çeşitli burslar aracılığıyla derece almak için
Selçuk Üniversitesine gelen uluslararası öğrencilerin oryantasyon süreçlerini kolaylaştıracak
bütün imkanlar sunulmaktadır. Bütüncül bir yaklaşımla, sadece eğitim süreçlerinde değil aynı
zamanda konaklama, uyum sorunları gibi konularda da öğrencilere yardımcı olmak hedeflen-
mektedir. TÖMER kapsamında yürütülen çalışmalarla sadece dil eğitimi değil, Türkiye’ye ve
üniversiteye hazırlık olarak değerlendirilebilecek çalışmalar da yapılmaktadır. Erasmus+ prog-
ramları kapsamında üniversiteye gelen öğrencilere yönelik hazırlanan “Erasmus öğrenci anke-
ti” ile öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinden, üniversite ile ilgili pek çok konudaki geri bildi-
rimleri değerlendirilmektedir. Özellikle uluslararası öğrencilerin konaklamaları için Türkiye’de
ilk ve tek olan “Erasmus House” 2011 yılından beri hizmet vermektedir. Uluslararası öğrenciler
üniversite yerleşkesi içinde yer alan “Atatürk Öğrenci Yurdu”ndan da faydalanabilmektedir. Ay-
rıca öğrencilerin ilgili birimler nezdinde danışmanlık hizmetleri almalarını sağlayacak görevlen-
dirmeler yapılmakta ve koordinasyon sağlanmaktadır. Erasmus+ Programlarıyla kuruma gelen
öğrencilerin ders seçimlerini kolaylaştıracak “havuz dersleri” oluşturularak öğrencinin seçeceği
ders sayısı alternatifleri artırılmaktadır.
Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki
programlara öğrenci kabulüne ilişkin teknik süreçler ilgili yasal mevzuata uygun olarak
yürütülmektedir. Öğrencilerin kayıt ve kabul koşulları programların web sayfalarından
duyurulmakta ve bütün süreç şeffaflık ve tarafsızlık ilkeleriyle uyumlu olarak yürütülmektedir.
Öğrencilerin diğer kurumlarda elde ettiği derecelerin, kazandığı kredilerin ve önceki
öğrenmenin tanınması konusundaki kazanımlarının, ilgili yasal çerçeveyle uyumlu olmak
kaydıyla, öğrencinin bir hak kaybı yaşamayacak şekilde aktarılması konusunda da gerekli
düzenlemeler yapılmaktadır. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarına ka-
bulü konusunda da ilgili merkezi koordinatörlüklerle programlar uyum içinde çalışmaktadır. Ay-
rıca öğrencilerin yandal ve çift anadal programlarına başvurmaları ve değerlendirme süreçleri
Selçuk Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi (www.selcuk.edu.tr/mevzuat/.../CIFT-ANADAL-YO-
NERGESI-28-04-2016.pdf) ve Selçuk Üniversitesi Yandal Yönergesi
(https://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/044/Yan%20Dal%20Programı.pdf) çerçevesinde
yürütülmekte ve üniversitenin web sayfasından takvim, esaslar ve kontenjanlar ilan
edilmektedir. Üniversite yönetimi ve tüm birimler öğrenci kabulüne ilişkin tüm süreçlerin açık
ve tutarlı kriterler esas alınarak yürütülmesini temin etmektedir.