Page 16 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Eğitim ve Öğretim
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
14
çeveyi de dikkate alarak, hedeflenen ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde
tasarlanmaktadır. Özellikle akredite olmuş programlarda her bir ders için ders dosyaları hazır-
lanmakta ve söz konusu öğrenim çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilmektedir. Derste-
ki performansı değerlendirme, nota çevirme ilkeleri, yöntemleri ayrıntılı olarak saptanmakta
ve ilan edilmektedir. Hem ders anketlerinde hem de sınavlarda sorulan soruların her biri tek
tek değerlendirilmekte ve ders öğrenim çıktılarının sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmektedir.
Ayrıca tüm programlarda öğrenciler ilgili derse başlamadan sürekli güncel tutulan web sayfası
üzerinden dersin içeriğine, kaynaklarına, öğrenme çıktılarına ve başarıya esas alınacak değer-
lendirme kriterlerine ulaşabilmektedir. Programlar yönetmelikle düzenlenen ve standart olan
kriterlerin dışında, önceden ilan etmek ve öğrenciyi bildirmek kaydıyla, öğrencinin iş yüküne
bağlı olarak diğer değerlendirme (ödev, sunum, küçük sınav, proje vb. gibi) kriterlerini de esas
alabilirler.
Kurumdaki tüm programlar, eğitim ve öğretim süreçlerinin bütün boyutlarını, müfredatın
ayrıntılarını, ders içeriklerini, haftalara göre dağılımı, ilgili derse dair kaynakları ve değerlendir-
me süreçlerini ve değerlendirme kriterlerinin ağırlıklarını (dönem içi ödevler, derse katılımlar,
uygulamalar, projeler, sunumlar, sınavlar) ayrıntılı olarak ilgili web sayfasında ilan etmektedir.
Ayrıca mezuniyet koşulları da ilgili yasal çerçeveye dayalı olarak duyurulmakta ve bütün süreç
şefaflık ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak yürütülmektedir. Aynı dersin farklı öğretim üyeleri
tarafından verilmesi durumunda sınavların birlikte uygulanması ve değerlendirmede farklılık
olmamasına özen gösterilmektedir. Genel sınavdan önce yarıyıl içi performansları öğrencile-
re bildirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavları en fazla bir hafta içinde, öğrenciye duyurulmakta ve
harf notları sisteme girilmektedir. Programlardaki eğitim-öğretim planı ve bu planda yer alan
tüm derslerin içeriği, derslerin yürütülme şekli, notlandırma, sınav tarihleri, geçme koşulları ve
mezuniyet şartları gibi tüm bilgiler programların web sayfasında güncel olarak ilan edilmekte-
dir. Ayrıca programlar bünyesindeki kurullar da sürecin güvence altına alınması sağlayacak şe-
kilde tedbirleri hayata geçirmekte, hareketlilikler için, staj ve uygulamalar için gerekli kurullar
tesis edilmektedir. Ayrıca doğru, adil ve tutarlı bir ölçme ve değerlendirme sistemini sağlamak
amacıyla hazırlanan Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Ölçme ve Değerlendir-
me Esasları Yönergesi
(https://www.selcuk.edu.tr/ogrenci_isleri/birim/web/sayfa/ayrinti/46767/tr) yapılan ölç-
me ve değerlendirmelerin niteliğinin arttırılmasına katkı sağlamıştır.
Öğrencilerin derslere devamına ilişkin ilgili yasal çerçeve dikkate alınarak derse devam
zorunluluğu uygulanmaktadır. Öğrencinin derse devamı ya da sınavlara katılmasını engelleyen
koşullar, ilgili yasal çerçeveye uygun şekliyle belgelendirilmesi kaydıyla öğrencilerin hak kaybı
yaşamasına sebebiyet verecek engeller giderilmekte ve tüm bu süreçler açık ve şefaf şekilde
ilgili birimlerde tesis edilen kurul ya da komisyonlar aracılığıyla yürütülmektedir. Öğrencinin
maruz kaldığını düşündüğü engellemelerin kaldırılması konusunda bütün iletişim kanalları ve
hukuk yolu her zaman açık tutulmaktadır.
Selçuk Üniversitesi 40 yılı aşkın birikimiyle Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından
biridir ve eğitim ve öğretim süreçlerini bütün iç paydaşlarının taleplerini dikkate alacak şekilde
yürütmektedir. Üniversitenin alt yapısında engelli öğrencilerin eğitim hayatlarına devam et-
melerini sağlayacak şekilde gerekli düzenlemeler büyük oranda tamamlanmıştır. Engelli dostu
bir kampüs hedefinin gerçekleştirilmesi konusunda sadece derslik alanları değil bütün yerle-
şim alanlarının düzenlenmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Engelli öğrencilerin sorunlarını
iletebileceği iletişim kanalları oluşturulmuş ve Engelsiz Yaşam Birimi vasıtasıyla karşılaşılan
sorunların yetkili mercilere iletilmesi süreci hızlandırılmıştır. Ayrıca tüm birimlerde “Engelli