Page 15 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Eğitim ve Öğretim
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
13
düzenleme işlemleri yapıldıktan sonra dosya fakülte/müdürlüğe iletilmekte ve yönetim kurulu
kararı ile değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili olarak yetkili birimler tarafından alınan kararlar
senatoya sunulmaktadır. Konu Senato’da görüşülmeden önce Öğretim Programları Komisyo-
nuna ve Usul ve Esaslar Komisyonuna sunulmakta ve daha sonra Senato’da karara bağlanmak-
tadır. Bu süreçte diğer programları etkileyen değişiklikler için de ilgili birim(ler)in görüşleri alın-
maktadır.
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki tüm programlar Bologna Süreci’nin tüm araçlarına yer
verecek şekilde standart olarak hazırlanmış web sayfalarından, programın misyonu, vizyonu,
program yeterlilikleri, TYYÇ ve program çıktıları arasındaki ilişki, eğitim amaçları, ders planları,
programda yer alan tüm dersler için öğrenme kazanımları, öğrenme kazanımları ile program
yeterlilikleri arasındaki ilişki ve diğer programa yönelik bilgiler tüm iç ve dış paydaşlarla kamuya
açık şekilde paylaşmaktadır.
Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
Kurum bünyesindeki tüm programlar Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsamında müfre-
datlarını güncelleyerek, müfredatta yer alan derslerin öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerini
bir eğitim öğretim yılında toplamda 60 AKTS’ye denk gelecek şekilde belirlemişlerdir. Öğren-
cinin mezuniyetine esas teşkil edecek bütün kazanımları (hareketlilik çerçevesinde elde ettiği
krediler, staj ya da uygulamalar da) dikkate alınmaktadır. Programlar derslerin AKTS kredilerini
belirlerken ilgili program bünyesinde oluşturulmuş AKTS koordinatörlüğü vasıtasıyla iç ve dış
paydaşların katılımlarını sağlayacak şekilde çalışmalarını yürütmektedir.
Üniversitedeki tüm programlar hem yurt içi hem de yurt dışı hareketlilik programları kap-
samındaki hareketlilikler çerçevesinde öğrencilerin elde ettiği kredileri, hareketliliğin doğasına
uygun olacak şekilde denkliğini sağlamakta ve öğrencilerin işyeri ortamlarında gerçekleştirebi-
lecekleri uygulama ve stajların iş yüklerini de belirlemektedir. Programların web sayfalarında
uygulama ve stajların iş yüklerine karşılık gelen AKTS kredileri gösterilmekte ve ilgili iş yükleri
programın toplam iş yüküne dâhil edilmektedir. Bologna Süreci kapsamında yürütülen çalışma-
larla bu konudaki bütün engeller ortadan kaldırılmış durumdadır. Öğrencilerin iş yüküne dayalı
olarak belirlenen AKTS kredileri öğrencilerin genel akademik not ortalamasının hesaplanma-
sında kullanılacak şekilde yeniden tasarlanmıştır. Aynı zamanda “önceki öğrenmenin” tanın-
ması ve bu süreçlerde elde edilmiş kazanımların tanınması konusunda da programlar gerekli
çalışmaları yürütmektedir.
Programların yürütülmesinde iç ve dış paydaşların görüşleri dikkate alınmaktadır. Öğrenci
merkezli eğitim anlayışının Bologna Süreci’nin araçlarıyla tüm kurum bünyesinde tesis edilmesi
hedeflenmektedir. “Öğrenci Ders Anketi, Öğretim Elemanı Anketi, İşveren Anketi, Mezun An-
keti, Staj Değerlendirme Anketi (öğrenci açısından), Staj Değerlendirme Anketi, (işveren açısın-
dan), Yabancı Dil Öğrenimini Değerlendirme Anketi” gibi paydaş görüş anketleriyle öğrencilerin
katılım düzeyleri artırılmaktadır. Ders değerlendirme ve ders iş yükünün belirlenmesi sürecinde
öğrencilerin değerlendirmeleri de göz önünde bulundurulmaktadır (EK-B1). Ayrıca öğrencilerin
bölümler nezdinde bölüm kurullarında temsili sağlanmakta ya da bazı programlar bünyesinde
tesis edilmiş “
Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğrenci Kurulu”
gibi kurullarla öğrencilerin de program
değerlendirme ve geliştirme çalışmalarına katkı sağlamaları amaçlanmaktadır.
Y
ine öğrenci
temsilcileri vasıtasıyla program ve üniversite bazında öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçleri-
ne dâhil olmaları teşvik edilmektedir.
Üniversitedeki tüm programlar, program yeterliliklerini, ders öğrenme çıktılarını ve ikisi ara-
sındaki ilişkiyi kurarak, başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi konusundaki ilgili yasal çer-