Page 14 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Eğitim ve Öğretim
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
12
C-EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Programların Tasarımı ve Onayı
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki tüm programlar, Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsa-
mında müfredatlarını güncellemiş ve bu çerçevede “öğrenci merkezli” bir bakışla müfredatlar
gözden geçirilmiştir. Programların eğitim amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın tasarı-
mında öncelikle ilgili programlardaki kurullar yetkilidir. Kurullar, Stratejik Plan’da da belirtildiği
üzere, önceden yapılmış iç ve dış paydaş anketlerinin (öğrenci, akademik ve idari personel ve
mezun, işveren/yönetici) sonuçlarını da göz önünde bulundurarak programın amaçlarını belir-
lemektedir. Programların Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumlu olarak
belirledikleri program çıktılarını karşılamaya yönelik olarak müfredatta bir güncelleme yapma-
ları yine iç ve dış paydaşların sürece katılımıyla gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Program eği-
tim amaçları ve müfredatın tasarımı, özellikle bazı birimlerde periyodik olarak gerçekleştirilen
paydaş toplantıları çerçevesinde güncellenmekte ve paydaşların önerileri doğrultusunda şekil-
lendirilmektedir. Böylece programların eğitim hedeflerine ve ders içeriğine katkıları sağlanarak
tüm paydaşların katılımı sağlanmaktadır. Programların kendilerine ait web sayfaları, kamuya
açık şekilde bütün bilgilerin paylaşılacağı bir biçimde tasarlanmıştır.
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ni referans alarak hazırlanan TYYÇ ile uyumlu olacak şekilde
(bilgi, beceri ve yetkinlikler tasnifine uygun şekilde) tüm programlar, program yeterliliklerini
belirlemişlerdir. Program yeterlilikleri, alana özgü ulusal ve uluslararası yeterliliklerle uyumlu
olacak şekilde tasarlanmıştır. Program yeterliliklerinin belirlenmesi sürecinde bu yeterliliklerin
açık, gözlemlenebilir ve ölçülebilir olmasına dikkat edilmiştir. Program yeterliliklerinin belirlen-
mesi sürecinde iç ve dış paydaşların katılımlarını ve katkılarını artıracak şekilde bazı birimlerde
“Öğrenci Ders Anketi, Öğretim Elemanı Anketi, İşveren Anketi, Mezun Anketi, Staj Değerlen-
dirme Anketi (Öğrenci Açısından), Staj Değerlendirme Anketi, (İşveren Açısından), Yabancı Dil
Öğrenimini Değerlendirme Anketi” gibi anketlerden faydalanılmaktadır.
Programlar, TYYÇ ile uyumlu olacak şekilde yeterliliklerini belirlemişler ve program yeterli-
likleri ile düzeylerine göre (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) Türkiye Yükseköğretim Ye-
terlilikleri arasında ilişkilendirme çalışmalarını yapmışlardır. Açık, gözlemlenebilir ve ölçülebilir
nitelikte hazırlanan program yeterlilikleri ve TYYÇ ile program yeterliliklerinin ilişkilendirilme
tabloları ilgili programların web sayfalarından tüm iç ve dış paydaşlarla kamuya açık şekilde
paylaşılmaktadır.
Selçuk Üniversitesi bünyesindeki tüm programlar, program yeterliliklerini ders öğrenme çık-
tılarıyla ilişkilendirmiş ve ilgili ilişkilendirme tablosu programların web sayfasında paylaşılmış-
tır. Ayrıca programların web sayfalarında ilgili programda güncel müfredatta yer alan tüm ders-
lerin içerikleri, kaynakları, AKTS kredileri, dersi veren öğretim elemanı bilgileri, değerlendirme
sistemi, AKTS iş yükü tabloları, ders öğrenim çıktıları, program çıktısı ve ders öğrenim çıktısı
arasındaki ilişkiyi gösteren matris bilgileri de kamuoyuna açık bir şekilde sunulmaktadır. Prog-
ramlar, programa ilişkin bilgi paketlerini hazırlamaya yönelik bütün bu çalışmaları, Bologna
Eşgüdüm Komisyonu’nun belirlediği esas ve ilkelere uygun olarak, kendi bünyelerinde tesis
ettikleri koordinatörlük, kurul ya da komisyonlar aracılığıyla hayata geçirmişlerdir.
Kurumda programların onaylanma süreci ulusal çapta belirlenen resmi onay prosedürle-
rine uygun biçimde yürütülmektedir. Bu çerçevede programların onaylanması programlar,
Dekanlık/Müdürlük, Rektörlük ve Yükseköğretim Kurulu arasındaki etkileşim süreciyle ger-
çekleştirilmektedir. Öğretim üyeleri tarafından hazırlanan program dosyaları bölümlere teklif
dosyası halinde sunulmaktadır. Programlardaki ilgili kurullarda incelenen dosyalarda gerekli