Page 12 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
10
Kalite Güvencesi Sistemi
işverenle işbirliği, paydaşlarla birlikte hareket etme ve nitelikli öğrenim ve öğretim yöntemleri-
nin geliştirilmesi konuları da akademisyenler tarafından vurgulanmış ve Selçuk Üniversitesi
Stratejik Planına temel teşkil etmiştir.
İdari personelin “adil ve güvenilir” kavramının vizyon ve misyon içerisinde yer alması
gerektiğini belirttikleri görülmüştür. Bu kavramı “girişimci ve yenilikçi” ve “kurumsallaşmış”
kavramları izlemiştir. Diğer yandan idari personel görüşleri doğrultusunda idari personelin ka-
rarlara katılım, bilgilendirme, hizmet içi eğim ve başarının ödüllendirilmesi vb. konularındaki
iyileştirmelere yönelik faaliyetlere de stratejik planda yer verilmiştir.
Dış paydaş görüşlerini almak amacıyla yapılan anket sonuçlarında üniversite dış paydaşları-
nın en fazla “dünya çapında üniversite olmak” kavramının vizyon ve misyon içerisinde yer
alması gerektiğini belirttikleri görülmüştür. Bu kavramı “sürekli gelişen ve geliştiren”, “öğrenci-
lerin tercih ettiği, mezunları tercih edilen”, kavramları izlemiştir.
Paydaş analizi neticesinde stratejik amaçlar paydaş görüşleri de dikkate alınarak üniversite-
nin kurumsal kültürünü iyileştirmek ve bilinirliğini artırmak, uluslararasılaşma, eğim kali-
tesini artırma, araştırma imkânlarını geliştirmek, nitelikli insan kaynaklarına sahip olmak,
ziki ve sosyo-kültürel yapıyı kuvvetlendirmek ve Selçuk Üniversitesi’nin toplumla enteg-
rasyonunu artırmak konuları üzerinde şekillendirilmiştir.
Selçuk Üniversitesi kariyer yönetimi, iş ve istihdam konusunda bilgi paylaşımı gibi faali-
yetlerin yürütülmesi için bilgi işlem altyapısını kullanarak Selçuk Üniversitesi Kariyer Portalı
kurmuştur (http://kariyer.selcuk.edu.tr/). Söz konusu portal Konya TEKNOKENT ortaklığında
Selçuk Üniversitesi öğrencileri için staj ve iş ilanlarının yayınlanacağı ilanlar ara yüzü, mezun-
lar, işverenler ve üniversitenin karşılıklı bildirimde bulunabilecekleri bir sistem olarak hizmet
vermektedir. Ayrıca Selçuk Üniversitesi mezunları ile ilgili bilgi edinme ve haberleşmeyi sağla-
mak üzere Mezun Bilgi Sistemi geliştirilmiştir (http://mezun.selcuk.edu.tr/). Bu sistem, Selçuk
Üniversitesi mezunlarının demografik, iş, mezuniyet, eğitim, memnuniyet düzeyi vb. bilgileri
toplanarak üniversitenin yol haritasının şekillendirmesine yardımcı bir veri tabanı olarak hiz-
met etmektedir.
Selçuk Üniversitesi paydaş katılımlı yönetim faaliyetleri kapsamında tüm süreçlerini iç ve
dış paydaşlar ile istişare ederek şekillendirmektedir. Bu kapsamda hazırlanan anket otomasyon
sistemi (http://anketler.selcuk.edu.tr/) üzerinden paydaş anketleri yapılmakta, yılda en az 2
kez dış paydaşlarla bir araya gelinmekte, ayrıca özellikle akredite olan birimler bazında da dış
paydaş toplantıları alan özelinde gerçekleştirilmektedir.
Üniversitenin yeni dönemdeki vizyon ve stratejilerini, eylem planını paydaş katılımlı bir
stratejik yönetim modeli ile belirleme hususunda 23-24 Nisan 2016 tarihlerinde yapılan
Kampüs Master Planı, 21 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Selçuk Üniversitesi Vizyon ve Stra-
teji Güncelleme Toplantısı, YÖK Kurum Dış Değerlendirme Ziyareti ve Kurum Kalite Komisyon
çalışmaları hususunda tüm üniversiteyi bilgilendirmek ve görüş toplamak amacıyla 15 Aralık
2016 tarihinde üniversitemiz birim üst düzey yöneticilerinin ve dış paydaşların katılımıyla dü-
zenlenen “Selçuk Üniversitesi Kalite Komisyon Kurulu Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı” ya-
pılmıştır. 2016 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu çalışmalarına başlangıç teşkil eden ve ayrıca
Kurum Dış Değerlendirme Ziyareti sonuçları hakkında genel bir bilgilendirme ve değerlendirme
yapmak amacıyla 7 Mart 2017 tarihinde 2016 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama
Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiştir. İlgili toplantı ve bilgilendirme süreçlerine ilişkin belge
ve fotoğraflar EK-B9’da sunulmuştur.
Merkezi, yerel ve sivil toplum kuruluşları, Konya’daki diğer üniversitelerin temsilcileri