Page 11 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Kalite Güvencesi Sistemi
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
9
Kalite Komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları ve sürecin yönetimine ilişkin hu-
suslar Selçuk Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları’nda belirlenen hükümlere
göre yürütülmektedir (EK-B7).
Selçuk Üniversitesi’nde teknik altyapı ile desteklenen etkin iletişim süreçleri paydaş
katılımını sağladığı için etkili karar alma mekanizmalarının oluşmasına zemin hazırlamaktadır.
Bu karar mekanizmasında Selçuk Üniversitesi idari yapısında yer alan Rektör, Rektör Yardım-
cıları, Fakülte Dekanları ile seçilen üç öğretim üyesinden oluşan Yönetim Kurulu ve Rektör,
Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri
ile her fakülteden birer temsilci öğretim üyesinin yer aldığı senato, akademik ve idari karar
organı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Kararların alınmasında Selçuk Üniversitesi’nin te-
mel değerleri olan bilimsel özgürlük, kurumsal özerklik, katılımcılık, şeffa ık ve paydaş odak-
lılık ilkeleri ile tarihsel değerlere önem veren, köklü geleneklerini yenilikçi uygulamalarla
bütünleştiren bir bakış açısıyla hareket edilmektedir.
Selçuk Üniversitesi, faaliyetlerine ilişkin memnuniyetlerin saptanması ve misyon, viz-
yon, stratejik hedef, performans ve kalite göstergelerinin belirlenmesi konularında başta iç
paydaşlar (öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel) olmak üzere mezunlar, işverenler, sivil
toplum kuruluşları, yerel yönetim ve yöneticilerinden oluşan dış paydaşların büyük bölümü
sürece katılmıştır. Selçuk Üniversitesi paydaşları, iç paydaşlar ve dış paydaşlar temelinde
sını andırılmış; iç ve dış paydaşların da yararlanıcılık, temel ve stratejik konumları belirlen-
miştir. Bu paydaşlar, üniversiteye girdi sağlayan, ürün ve hizmet sunulan, iş birliği içinde
olunan, faaliyetlerden etkilenen ve faaliyetleri etkileyen kesimlerden oluşma noktasındaki
önceliklerine göre ve kurum paydaşlarının stratejik alanlara göre dağılımları EK-B8’deki tablo-
larda sunulmaktadır.
Selçuk Üniversitesi paydaş sınıflandırmaları çerçevesinde paydaş görüşleri ve değerlendir-
meleri için “Selçuk Üniversitesi Stratejik Yol Haritası Arama Konferansı”, “Dünya Çapında Üni-
versite Olma Hedefi” ve “Avrupa Yükseköğretim Alanı Kriterleri”’nin entegrasyonu yoluyla
hazırlanmış bir analiz modeli oluşturulmuştur. Katılımcıların (paydaşların) Arama Konferansı
girdilerine yönelik farkındalık, katılım düzeyleri ve çıktıların uygulanmasına yönelik algı ve
beklenen düzeylerini ölçümlemeye yönelik farklı anketler geliştirilmiş ve paydaşlara uygu-
lanmıştır.
Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin “dünya çapında üniversite olma” kavramının vizyon
ve misyon içerisinde yer alması gerektiğini belirttikleri görülmüştür. Bu kavramı “rekabetçi”,
“girişimci ve yenilikçi”, “tarihsel değerleri önemseyen”, “itibar sahibi”, özgüven sahibi” ve “ku-
rumsallaşmış olma” kavramları izlemiştir. Bu bağlamda öğrencilerimizin uluslararasılaşma ve
küreselleşme odağında “rekabet, yenilikçilik ve girişimcilik” ifadelerine öncelik verdikleri so-
nuçlarına ulaşılmıştır. Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin üniversiteler arası sıralamada üniversi-
telerinin konumuna, tercih edilirliğine ve tanınırlığına; yeniden yapılanmalara ve yeniliklerle
birlikte gelişime ve üniversite- sanayi işbirliği içerisinde istihdama yönelik kaygıların asga-
riye indirilmesine yönelik beklentileri doğrultusunda faaliyetler planlanmıştır.
Akademik personelin “bilimsel düşünceyi temel alan” kavramının vizyon ve misyon içerisin-
de yer alması gerektiğini belirttikleri görülmüştür. Bu kavramı “öğrencilerin tercih ettiği,
mezunları tercih edilen”, “kurumsallaşmış”, “girişimci ve yenilikçi”, “öğrencisi olmakla onur
duyulan” ve “adil ve güvenilir” kavramları izlemiştir. Ayrıca anket genelinde akademisyen-
ler değişen yükseköğretim süreci ile ilgili değişim trendine paralel değerlendirmelerde bu-
lunmuşlardır. Kaynak çeşitliliği ve zenginleştirilmesi, yabancı dilin önemi, sosyal sorumluluk
anlayışının gelişmesi ve uluslararası hareketliliğin geliştirilmesi, ulusal bazda kurumsal kimlik,