Page 10 - 2016-İc_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu- 2016
8
Kalite Güvencesi Sistemi
Selçuk Üniversitesi gerek ülkemiz coğrafyasındaki konumu gerekse akademik ve idari altya-
pısı ve verdiği hizmetlerle Türkiye’deki yükseköğretim sisteminin temel taşlarından birisidir.
Türkiye’deki üniversitelerin uluslararasılaşma sürecinde dâhil oldukları ve hızla gelişen Bologna
Süreci uygulamaları yükseköğretim kurumlarında kalite anlayışına da yeni bir yön vermiştir.
Ayrıca 2015 yılında yayınlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” ile de
yükseköğretim kurumları için kalite belirli bir sistem içinde şekillendirilmiş ve kalite güvencesi
ile ilgili olarak tüm faaliyet alanlarında standartlaşma yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bu
kapsamda Selçuk Üniversitesi’nde kalitenin sağlanması, geliştirilmesi, kalite güvence sistemi
kurulması, kalitenin ölçülüp değerlendirilmesi ve sürdürülebilir bir toplam kalite yönetim
sistemi oluşturmak amacıyla “Kalite Komisyonu” oluşturulmuştur. Komisyon akademik ve
idari hizmetler, araştırma geliştirme faaliyetleri, yönetsel süreçler, iç ve dış kontrol süreç-
leri başta olmak üzere tüm süreçlerde kalite ile ilgili faaliyetleri sürdürmektedir. Birimlerde
kalite yönetim faaliyetleri kapsamında yürütülen bazı çalışmalar EK-B5’te sunulmaktadır.
“Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği”nin yürürlüğe girmesinin ve Selçuk Üni-
versitesi’nde yönetim değişiminin ardından kalite çalışmaları “Kalite Komisyonu” tarafından
yürütülmeye başlanmıştır. Kalite komisyonunun üyeleri için görevlendirmeler yapılırken perso-
nelin çalışma alanları ve akademik birikimi dikkate alınmıştır. EK-B6’daki listede sunulan kalite
komisyonu üyeleri kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim
sistemi alanlarında bilgi birikimi, tecrübesi olan ve ilgili süreçlerde yer almış kişiler arasından
“Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” esas alınarak hazırlanan “Selçuk Üniversitesi
Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları”nda (http://kalite.selcuk.edu.tr/Kalite/SelcukYo-
netmelik) belirlenen hükümlere göre üniversite senatosu tarafından belirlenmiştir.
Selçuk Üniversitesi kalite komisyonu üyeleri “kalite güvence sistemi”, “eğitim ve öğretim”,
“araştırma ve geliştirme” ve “yönetim sistemi” olmak üzere dört alt komisyonda çalışmalarını
sürdürmektedir. Her alt komisyon kendi alanı ile ilgili süreçleri izlemekte, verileri toplamakta
ve o alanla ilgili mevcut durum analizi ile iyileştirme önerilerini kalite komisyonuna bir rapor
şeklinde sunmaktadır. Daha sonra kalite komisyonu, alt komisyon raporlarını değerlendirmekte
ve üniversite için kalite güvence sistemi yapısı oluşturulmaktadır. Selçuk Üniversitesi, Yükse-
köğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kla-
vuzu doğrultusunda kalite çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda öncelikle kurumda
kalite komisyonunun oluşturulması ve komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirleyen
bir yönerge (Selçuk Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları) uygulamaya koyul-
muştur. Daha sonra uygulama esaslarındaki hükümler çerçevesinde Selçuk Üniversitesi Kalite
Komisyonu oluşturulmuş ve süreç planlanmıştır. Komisyon ilk olarak Selçuk Üniversitesi bil-
gi işlem altyapısını kullanarak İç Değerlendirme Raporu içeriğine göre bir web sitesi (http://
kalite.selcuk.edu.tr/) hazırlatmıştır. Bu web sitesi kurum bünyesindeki tüm alt birimlere
duyurulmuş ve her birimden komisyonca atanan yetkili kişinin kendi birimi ile ilgili temel
verileri bu sisteme girmesi sağlanmıştır. Bu sayede katılımcı bir modelle üniversitenin kalite
konusunda veri tabanı oluşturulmuştur. Tabandan tavana bir yapıyla web sitesi üzerinden
toplanan veriler kurulan alt komisyonlarca incelenmiş ve ilgili ana çalışma başlıklarında Selçuk
Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu hazırlanmaya başlanmıştır.
Alt komisyonların hazırladıkları raporlarda yönergede belirlenen hususlar çerçevesinde
yapılan düzenli toplantılarla tüm komisyonca istişare edilerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Üniversite genelinde tüm birimlerin dahil edildiği ve görüşlerinin toplandığı bir sistemle işleyen
kalite süreci kurumda kalite konusunda farkındalık ve aidiyet oluşumunu da sağlamış ve takip
eden süreçlerin de benzer şekilde katılımcı bir usulle yürütülmesinin gerekliliğini güçlendirmiş-
tir.