Page 9 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

B. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
Bir dünya üniversitesi olmak için kalite güvence sistemleri ve akreditasyonla topluma karşı şeffaf ve
hesap verebilir bir eği m-öğre m, araş rma ve kamu hizme sunmayı hedefleyen Selçuk Üniversitesi,
bu hedeflerini destekleyecek doğrultuda süreçleri başlatmış ve 2014-2018 stratejik planını, eği m ve
araş rma başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, finansal yapı, alt yapı,
toplumla ilişkiler ve uluslararası ilişkileri kapsayan bütüncül bir yaklaşımla sekiz başlık al nda
hazırlamış r. Stratejik plan hazırlama sürecinin temel amacı, Selçuk Üniversitesi'nde sürdürülebilir kalite
poli kaları bağlamında kurum misyon, vizyon, stratejik hedefler ve performans göstergelerinin doğru,
anlaşılır ve gerçekçi boyutlarla tespit edilebilir şekilde belirlenmesi olmuştur. Stratejik planda yer alan
üniversite misyon, vizyon, stratejik hedef ve performans göstergeleri belirlenirken üniversitenin bir
önceki stratejik planı, Selçuk Üniversitesi Stratejik Yol Haritası Arama Konferansı Sonuç Raporu ve Paydaş
GörüşüAnket Raporları temel alınmış r.
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
5
Selçuk Üniversitesi'nin bir önceki stratejik planı, kamu hizme anlayışındaki “devamlılık” ve stratejik
planlama ve kalite yöne m süreçlerindeki “sürekli gelişme ve sürdürülebilirlik” ilkeleri gereği detaylı bir
biçimde analiz edilmiş r. Bu plandan yeni stratejik plana yansı labilecek hedeflerin önem ve
gerçekleş rilme derecelerine göre belirlenerek yeni planın ilgili yerlerine aktarılması ve stratejik planda
sekiz ana tema al nda belirlenen hedeflere farklı oranlarda ulaşılmış ve bu hedeflere ulaşılma durumuna
göre 2014-2018 stratejik planı hedefleri şekillendirilmiş r.
2012 yılında gerçekleş rilen “Selçuk Üniversitesi Stratejik Yol Haritası Arama Konferansı”ndaki yoğun ve
kapsamlı çalışmaların profesyonel destekle bütünleş rmeleri yapılmış, Sonuç Raporunda da öne çıkan
tüm hususlar değerlendirilip, kabul gören hususlar stratejik plana dâhil edilmiş r. İlgili raporda yer alan
“dünyadaki ve ülkedeki akımlar, üniversitenin stratejik evrimi, ar ve eksileri gibi mevcut durum
analizlerini müteakip yöngörü belirlemesi, stratejik konumlama ve yöne myaklaşımı aşamalarıyla ortak
akıl ekseninde ortaya çıkarılan vizyon, misyon ve hedeflerin” zaman ve içerik planlaması
değerlendirmelerde baz alınmış r.
Kurum, misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini belirleme sürecinin üçüncü
referans belgesi, “Paydaş Görüşü Anket Raporları” dır. Anket örnekleri EK-B1'de sunulmaktadır. Paydaş
görüşleri ve değerlendirmeleri için “Selçuk Üniversitesi Stratejik Yol Haritası Arama Konferansı” girdi ve
çık ları temelinde “Dünya Çapında Üniversite Olma” ve “Avrupa Yükseköğre m Alanı Kriterleri” ile
derlenerek hazırlanmış bir analiz modeli oluşturulmuştur. Ka lımcıların (paydaşların) Arama Konferansı
girdilerine yönelik farkındalık, ka lım düzeyleri ve çık ların uygulanmasına yönelik algı ve beklen
düzeylerini ölçümlemek için dört farklı anket geliş rilmiş ve paydaşlara uygulanmış r.