Page 8 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Kurum Hakkında Bilgiler
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
4
Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü bünyesinde, her yıl Ocak ayında ilgili komisyonlar aracılığıyla Ar-
Ge faaliyetlerinin kapsamı, hangi öncelikli alanlardaki projelerin destekleneceği, ne kadar bütçe
ayrılacağı gibi konularda ve faaliyetlerin ar rılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. BAP
Koordinatörlüğü birimince desteklenen projelerin sonuçlarının ulusal ve uluslararası dergilerde ya da
bilimsel toplan larda sunulma durumu, projeden üre len yayınlar BAP Koordinatörlüğü otomasyon
sistemi üzerinden takip edilebilmektedir. Her yıl sonunda yapılan faaliyetler bir rapor aracılığıyla
değerlendirilmektedir. Bir sonraki yıl için amaç ve hedefler belirlenerek gerekli iyileş rme faaliyetleri
ilgili komisyonlarda görüşülmekte ve planlanmaktadır.