Page 7 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Kurum Hakkında Bilgiler
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
3
Eği mÖğre mHizme SunanBirimler
Selçuk Üniversitesi’nde 23 fakülte, 5 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 22 meslek yüksekokulu, 6
ens tü, rektörlüğe bağlı 2 birimde eği m-öğre mhizmetleri yürütülmektedir. Bu birimlerde 71 önlisans
programı, 170 lisans programı, 115 tezli yüksek lisans programı, 46 tezsiz yüksek lisans programı ve 95
doktora programı yer almaktadır. 10 fakültede ak f olarak yandal ve çi anadal programı
yürütülmektedir. Programlardaki eği mdili üniversite genelinde Türkçe olmakla birlikte, %30 yabancı dil
ve %100 yabancı dille eği min yapıldığı programlar da mevcu ur. Birimlerle ilgili detaylı bilgi tablo EK-
A3'te sunulmaktadır.
Araş rma Faaliye nin YürütüldüğüBirimler
Selçuk Üniversitesi'ndeki araş rma ve geliş rme faaliyetlerinin odağını birimlerde yer alan toplam 341
laboratuvarda yapılan yoğun ve etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bununla birlikte Selçuk
Üniversitesi’nde 34 Araş rma ve Uygulama Merkezi, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliş rme Bölgesi
(Konya TEKNOKENT) ve Selçuk Teknoloji Transfer Ofisi (Selçuk TTO) kapsamında, Fikri Sınai Mülkiyet
Hakları Yöne mi ve Lisanslama Hizmetleri, Proje Geliş rme/Yöne m Hizmetleri (Üniversite Sanayi
İşbirliği Hizmetleri), Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri, Destek Programlarından Yararlanmaya
Yönelik Hizmetler, Farkındalık, Tanı m, Bilgilendirme ve Eği m Hizmetleri ve Destek Programlarından
Yararlanmaya Yönelik Hizmetler birimleri bulunmaktadır. Selçuk Üniversitesi'nin sanayi ve iş dünyasıyla
ara yüzünü oluşturan Konya TEKNOKENT bünyesinde proje koordinasyon birimi, ön kuluçka ve kuluçka
birimi bulunmaktadır. Konya TEKNOKENT ve Selçuk TTO dışında üniversitede araş rma ve geliş rme
faaliyetleri, Bilimsel Araş rma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP Koordinatörlüğü), Selçuk Üniversitesi İleri
Teknoloji Araş rma ve Uygulama Merkezi (İLTEK), Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve
Araş rma Merkezi (SÜDAM), Proje Geliş rme ve Yöne mi Uygulama ve Araş rma Merkezi, dış paydaş
konumunda bulunan KOSGEB-TEKMER Birimleri ve Konya Teknoloji Geliş rme Bölgesi (InnoPark) ile
birlikte yürütülmektedir. Araş rma ve Uygulama Merkezi Koordinatörlüğü, üniversite bünyesindeki 34
araş rma ve uygulama merkezinin çalışmalarının koordine edilmesinden ve etkinliğinin ar rılmasından
sorumludur. Araş rma faaliye yürüten birimlerimizle ilgili ayrın lı bilgi EK‒A4'te sunulmaktadır.
Selçuk Üniversitesi’nde araş rma faaliyetlerini yürüten birim ve merkezlerin araş rma faaliyetlerini ne
şekilde yürüteceği kanun, yönetmelik ve yönergelerle belirlenmiş r. Bu ana çerçevede her birim kendi
faaliyet alanları ile ilgili olarak etkinliğini ve verimliliğini ar rmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.
Araş rma faaliyetlerinin yürütülebilmesi için her yıl araş rma birimleri gelir-gider durumunu
oluşturmakta ve yapacağı Ar-Ge faaliyetlerini, ayırabileceği ödenekleri, öncelikli alanlarını belirlemekte
buna göre de o yıl için programlarını oluşturmaktadır.