Page 6 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Kurum Hakkında Bilgiler
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
2
2
2
İl merkezinde 637 bin m ilçelerde 112 bin m alana sahip üniversitede toplam 1.072 adet eği m alanı
(amfi, sınıf, laboratuvar ve bilgisayar laboratuvarı) bulunmaktadır. Altyapı durumu ve fiziki şartlar
konusundaki bilgi EK-A1'de sunulmaktadır.
Misyon, Vizyon, Temel Değerler veHedefler
Misyon
Bilimsel düşünceyi temel alan kurumsallaşmış, rekabet üstünlüğü için girişimci ve yenilikçi a lımlarla
sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı bir anlayışta adil ve güvenilir bir üniversite olarak farkındalık
yaratan bireyler ye ş rmek; sürdürülebilir kalkınma odaklı araş rmalar gerçekleş rmek ve bütün
hizmetlerinde sürekli toplumyararını gözetmek r.
Vizyon
Dünya çapında üniversite olmayı amaçlayan, öğrencilerin tercih e ği ve mezunlarının tercih edildiği
sürekli değişimi hedefleyen bir üniversite olmak r.
Temel Değerler
Selçuk Üniversitesi ulusal ve uluslararası düzeyde stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleş rirken aşağı-
daki ilke ve değerlerle bağlıdır:
-Bilimsel anlamda özgür
-Kurumsal anlamda özerk
-Şeffaf ve hesap verebilen
-Ka lımcı ve farklılıklara saygılı
-Paydaşlarıyla sürekli işbirliği içinde
-Rekabetçi
-Kalite odaklı
-Öğrenci odaklı
-E k İlkelere Bağlı
Selçuk Üniversitesi'nin misyon ve vizyonuna ulaşmada dikkate aldığı temel ilkeler ve eğilimleri şunlardır;
Eği m-öğre mprogramlarını güncellemek, ulusal ve uluslararası projelerin sayısını/etkinliğini/kalitesini
ar rmak, lisansüstü-lisans öğrenci oranında %25 oranını yakalamak, öğre m üyesi sayısı ve niteliklerini
ar rmak, yüksek kültürlü, üstün nitelikli ve ahlaklı bireyler ye ş rmek r.
StratejikAmaç veHedefler
Selçuk Üniversitesi’nin Stratejik Planı çerçevesinde, amaç ve hedefleri “eği m, araş rma, insan
kaynakları ve kurumsallaşma, toplumla ilişkiler, uluslararası ilişkiler, finans, altyapı ve sosyal faaliyetler”
olmak üzere sekiz ana başlık al nda belirlenmiş r. İlgili tablo özet haliyle EK-A2'de sunulmaktadır.