Page 51 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
47
Sonuç ve Değerlendirme
Sosyal bilimler alanında ulusal ve/veya uluslararası destekli proje sayısının da artması iyileşmeye açık
alanlardan birini oluşturmaktadır.
Selçuk Üniversitesi yöne m ve idari yapılanmada paydaşlarla işbirliğine dayalı ka lımcı bir yöne şim
modelini benimsemiş r. Üniversite köklü geçmişi ve kurumsallaşma tecrübesiyle, yöne m sistemi
açısından etkin olarak yürütülen operasyonel ve destek süreçlerine sahip r. Özellikle üniversite
bünyesinde idari ve teknik personelin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik zengin içeriğe sahip hizmet
içi eği mler sunulmaktadır. Mali kaynakların etkin ve verimli olarak değerlendirilmesi konusunda önemli
bir iyileşme sağlanmış durumdadır. Üniversite sahip olduğu güçlü bilişim sistemiyle, veri depolama,
verilerin analizi ve iç ve dış paydaşlarla paylaşımkonusunda da gerekli altyapıya sahip r.
Yöne m sistemi ve organizasyonel süreçler açısından iç kontrol standartlarına uyum eylem planını daha
etkin düzeyde uygulamak iyileşmeye açık en temel alanlardan biri durumundadır. Üniversite bünyesinde
güçlü bir bilişim altyapısı tesis edilmiş olsa da, üniversitenin nicelik açıdan büyüklüğü ve geniş alana
yayılmış olması nedeniyle, bilgi yöne m sistemlerinin birbiriyle entegrasyonu konusundaki sorunlar
giderilmeye çalışılmaktadır. Üniversitenin taşınmaz kaynaklarının yöne mi açısından daha etkin ve
verimli bir yapının tesis edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
Selçuk Üniversitesi yöne m ve idari yapılanmada paydaşlarla işbirliğine dayalı ka lımcı bir yöne şim
modelini benimsemiş r. Üniversite köklü geçmişi ve kurumsallaşma tecrübesiyle, yöne m sistemi
açısından etkin olarak yürütülen operasyonel ve destek süreçlerine sahip r. Özellikle üniversite
bünyesinde idari ve teknik personelin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik zengin içeriğe sahip hizmet
içi eği mler sunulmaktadır. Mali kaynakların etkin ve verimli olarak değerlendirilmesi konusunda önemli
bir iyileşme sağlanmış durumdadır. Üniversite sahip olduğu güçlü bilişim sistemiyle, veri depolama,
verilerin analizi ve iç ve dış paydaşlarla paylaşımkonusunda da gerekli altyapıya sahip r.