Page 50 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
46
Eği m-öğre m süreçleri açısından iyileş rmesi gereken en temel noktalardan biri öğrenci ve öğre m
elemanı oranının (33/1) birkaç birim dışında yüksek olmasıdır. Bologna Süreci ile tüm üniversiteyi
kapsayan değişime direnç gösteren programlar ve hala tam olarak öğrenci merkezli eği m-öğre m
süreçlerini benimsemekte zorlanan programların varlığı iyileş rmeye ih yaç duyan alanlardan biridir.
Programlar amaçlarını ve program çık larını güncellemiş olsalar da hala güncellik ve uygulamaya dönük
olma noktasında sorunlar mevcu ur. Eği m-öğre m açısından akredite olmuş programlardaki iç ve dış
paydaş ka lımına daha çok imkân veren uygulamaların tüm üniversite çapında yerleşmesi
gerekmektedir. Bu anlamda iç ve dış paydaş ka lımını ar racak sistema k çalışmaların kurumsallaşması
konusunun da iyileş rilmesi gerekmektedir. Bu konudaki çalışmalar başla lmış r. Öğrenci hareketliliği
yüksek olsa da öğre melemanı hareketliliği düşük düzeydedir.
Selçuk Üniversitesi, Stratejik Plan'da belir ldiği üzere, araş rma ve geliş rme süreçlerini yürütecek pek
çok araca sahip r. Kurum içi araş rma ve geliş rme süreçlerini teşvik eden, destekleyen ve iyileş rmeye
çalışan bir yöne m anlayışı yerleşmiş durumdadır. BAP Koordinatörlüğü'nün gelişmiş olması ve bütün
süreçleri açık ve şeffaf şekilde yürüten yapısı üniversitenin güçlü yanlarından birini oluşturmaktadır.
Konya TEKNOKENT, InnoPark, İLTEK ve birimlerdeki araş rma ve geliş rme laboratuvarlarının varlığı ve
gücü Kurumun bir diğer güçlü yanını teşkil etmektedir. Üniversite ve sanayi işbirliğinin gelişmiş olması,
sanayi içinde çalışma alanlarının tesis edilmiş olması araş rma ve geliş rme süreçleri açısından önemli
bir değerdir. Üniversitenin araş rma kaynaklarının finansal olarak ve nitelik açısından yeterli olması, bu
imkânları değerlendirecek nitelikli, proje ve fikri mülkiyet bilinci yüksek araş rma kadrosuna sahip
olması da bir diğer güçlü noktadır. Uluslararası destekli proje ve araş rma ve geliş rme imkânlarının
giderek artmaya başlaması, uluslararası işbirlikleri ve iş dünyasıyla olan etkileşimin artmaya başlaması da
oldukça önemlidir. Üniversitenin içinde yer aldığı bölgenin ve araş rma çevresinin gelişmesi ve gelişim
yönündeki potansiyel talepleri de önemli bir imkân olarak değerlendirilmektedir. Üniversite
“nanoteknoloji araş rmaları” ve “aygıt fiziği ve yarı iletken teknolojileri” gibi alanlarda öncelikli
üniversitelerden biri durumundadır. Tüm bunların dışında üniversite bünyesinde araş rma
performansının izlenmesi ve iyileş rilmesi süreçleri de etkin olarak yürütülmektedir.
Üniversite bünyesinde yürütülen araş rma ve geliş rmeye yönelik çalışmaların etkinliğinin ve
verimliğinin ar rılmasına yönelik iyileşmeye açık en temel konulardan biri mul -disipliner çalışmaların
istenilen düzeye ulaşamamış olmasıdır. Araş rma çık larının carileş rilmesi konusundaki çalışmalar ve
uygulamaya yönelik araş rma bilincinin henüz istenilen düzeye ulaşmamış olması da iyileşmeye açık
alanlardan bir diğeridir. Her ne kadar uluslararası destekli proje sayısında bir ar ş yaşansa da, bu alanda
iyileşme sağlanması konusundaki çalışmalar sürdürülmektedir. Benzer şekilde TÜBİTAK-ARDEB destekli
proje sayısının da ar rılması gerekmektedir. Araş rma ve geliş rme süreçlerinde araş rma kadrosuna
destek olacak kalifiye ve kadrolu teknik personelin sayısının ar rılması gerekmektedir. Ulusal ya da
uluslararası akredite araş rma ve geliş rme laboratuvar sayısı da beklenen düzeyde değildir.
Sonuç ve Değerlendirme