Page 5 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

A. KURUM HAKKINDA BİLGİLER
İle şimBilgileri
Prof. Dr. Hüseyin Kara
Rektör Yardımcısı
Tel: 0 332 351 43 04
Faks: 0 332 351 35 07
E-Posta: hkara@selcuk.edu.tr
www.selcuk.edu.tr
Tarihsel Gelişim
Selçuk Üniversitesi'nin kurulması 1975 yılında 1873 sayılı Kanunla gerçekleşmiş ve Üniversite 1976-1977
eği m-öğre m yılında Fen ve Edebiyat Fakülteleri olmak üzere iki fakülte ile öğre me başlamış r. 2547
sayılı Yükseköğre m Kanunu ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiş rilerek kabulüne dair
2809 sayılı Kanun ileÜniversitemiz yeni bir yapıya kavuşmuştur.
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
1
Selçuk Üniversitesi; 1982 yılı ve sonrasında genişleme ve büyüme sürecine girmiş r. 20 Temmuz 1982
tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile ilk etapta üniversitenin çekirdeğini oluşturan Fen ve
Edebiyat Fakülteleri birleş rilerek Fen-Edebiyat Fakültesi'ne, Selçuk Yüksek Öğretmen Okulu'nun Eği m
Fakültesi'ne, Konya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi'nin Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'ne,
Konya Yüksek İslamEns tüsü'nün İlâhiyat Fakültesi'ne dönüştürülmesine karar verilmiş r. Ayrıca Hukuk,
Tıp, Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ile Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler Ens tüleri kurulmuş, Yabancı Diller
Yüksekokulu kaldırılarak Konya Meslek Yüksekokulu'na dönüştürülmüş, Niğde'de Niğde Meslek
Yüksekokulu kurulmuş, Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu, Kız Sanat Eği m Yüksekokulu'na
dönüştürülmüş, Niğde Eği m Ens tüsü Eği m Yüksekokulu'na dönüştürülmüştür. Selçuk Üniversitesi,
1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 8 fakülte, 4 yüksekokul ve 3 ens tü seviyesine
ulaşmış r.
1992 yılında Niğde Üniversitesi, 2007 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve 2010 yılında
Konya Necme n Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi'ndeki bazı akademik birimlerin ayrılmasıyla
kurulmuştur.
Selçuk Üniversitesi, 2016 yılı i bariyle bünyesindeki 23 fakülte, 6 ens tü, 5 yüksekokul, 22 meslek
yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı, Rektörlüğe bağlı 2 birim, 34 Araş rma ve UygulamaMerkezi, 2.672
akademik personel, 1.970 idari personel ve 88.225 öğrencisi ile ülkemizin önde gelen yükseköğre m
kurumları arasında yer almaktadır.