Page 49 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

E. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Selçuk Üniversitesi 41 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biridir. Gerek sahip olduğu
altyapı ve fiziksel koşullar gerekse öğrenci sayısı ve eği m-öğre m kadrosu bakımından Türkiye'deki
yükseköğre m kurumları arasında önemli bir yere sahip r. Köklü geçmişiyle ve kapasitesiyle hem kent
merkezinde hem de bölgesel anlamda, yükseköğre m süreçlerinin yaygınlaşması ve nicelik olarak
artması konusunda da öncü olmuştur. Dünya çapında bir üniversite olmak vizyonuyla sürekli değişimi
hedefleyen Selçuk Üniversitesi, iç ve dış değerlendirme süreçlerini, benimsediği misyon ve sahip olduğu
temel değerlerle bu raporda belir len bütün süreçlerdeki amaçlarına ve 2023 hedeflerine ulaşma
açısından bir rsat olarak değerlendirmektedir.
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
45
Selçuk Üniversitesi yükseköğre m alanında bütün süreçlerdeki deneyimiyle, güçlü bir kalite kültürüne
ve altyapısına sahip r. İç ve dış paydaşların eği m-öğre m ve araş rma-geliş rme başta olmak üzere,
bütün alanlarda ka lımını sağlayacak araçlara bünyesinde yer vermektedir. Kurumsal performansın
sürekli izlenmesi ve kalite çalışmaları konusundaki deneyim de üniversitenin güçlü yanlarından birini
oluşturmaktadır. Üniversite bünyesinde akredite olmuş programların varlığı ve ilgili programların
deneyimlerini paylaşması kalite kültürünün yaygınlaşması açısından oldukça değerlidir. Kurum iç
değerlendirme raporunun hazırlanması aşamasında ilgili mevzuatla tesis edilen Komisyon, çalışmalarını
hayata geçirirken bütün birimleri sürece dâhil etmiş r. Tüm birimlerin dâhil edildiği ve görüşlerinin
toplandığı bir sistemle yürütülen bu süreç, kurumda kalite konusunda farkındalık ve aidiyet oluşumunu
da sağlamış ve takip eden süreçlerin de benzer şekilde ka lımcı bir usulle yürütülmesinin gerekliliğini
güçlendirmiş r.
Ayrıca üniversite bünyesinde akredite olmuş program sayısı beklenen düzeyde olmadığı için
akreditasyon süreçlerinin yaygınlaş rılması konusundaki çalışmalar da sürdürülmektedir.
Selçuk Üniversitesi'nde, 2016 yılı i bariyle 23 fakülte, 5 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 22 meslek
yüksekokulu, 6 ens tü, rektörlüğe bağlı 2 birimde eği m-öğre m hizmetleri yürütülmektedir. Eği m-
öğre m süreçlerinde sahip olduğu imkân ve kapasite açısından Türkiye'nin önemli yükseköğre m
kurumlardan biri durumundadır. Stratejik Plan'da belir ldiği üzere, tanınırlığı yüksek, öncü fakülte ve
birimlerin olması, nitelikli ve alanında uzman öğre m elemanlarının varlığı ve mezunların kamu ve özel
sektörde tercih edilirliği üniversitenin eği m-öğre m süreçleri açısından güçlü yanlarını
oluşturmaktadır. Bunun dışında üniversite bünyesinde Bologna Süreci uygulamalarının yaygın şekilde
benimsenmesiyle öğrenci merkezli bir eği myerleşmeye başlamış durumdadır. Tümdüzeylerdeki eği m
programları, yandal, çi anadal programları, ulusal ve uluslararası hareketlilik programları, uzaktan
eği m, eği m-öğre m alt yapısının güçlü olması, öğrencilerin mesleki, kültürel ve sosyal gelişimlerine
imkân sağlayan araçların varlığı, nitelikli eği m-öğre m kadrosu ve eği mde 41 yıllık deneyim Selçuk
Üniversitesi’nin güçlü yanlarını oluşturmaktadır.