Page 48 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
44
Yöne m Sistemi
KamuoyunuBilgilendirme
Selçuk Üniversitesi, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel
verileri kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bu amaçla üniversite web sayfası, sosyal medya kanalları Facebook
ve Twi er, süreli bir yayın olan S.Ü. Haber ve Tanı mDergisi Selçuk Bakış, S.Ü. İle şimFakültesi'nin süreli
bir yayını olan Selçuk İle şim Gazetesi, S.Ü. Radyosu Radyo Üniversite, S.Ü. TV kanalı ÜN TV, ulusal ve
yerel basın ve diğer basın yayınmecralarını etkin olarak kullanmaktadır. Diğer yandan paydaş toplan ları,
basın toplan sı, kurumziyaretleri vb. etkinlikler çerçevesinde gerekli paylaşımlar sağlanmaktadır.
Kamuoyuna sunulan bilgiler bilgi kaynağı olan akademik ve idari birimden temin edildikten sonra
Kurumsal İle şim Koordinatörlüğü tara ndan incelenmektedir. Kurumsal İle şim Koordinatörlüğü,
Selçuk Üniversitesi'nin ulusal ve yerel medya ile ile şimini koordine etmek, rektörlüğün gerek kurum içi
gerekse kurum dışı sosyal sorumluluk projelerinin yürütücülüğünü yapmak, kurumsal Selçuk Bakış
Dergisi'nin düzenli olarak çıkarmak, üniversitenin şehirdeki diğer kurum ve kuruluşlarla etkin şekilde
ile şimini sağlamak, üniversiteyi ülkenin ve şehrin dinamikleri ile bir araya ge rmek misyonu
çerçevesinde kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliğini sağlamaktadır.
Birimlerin web sayfalarında paylaşmış oldukları bilgiler, ilgili birimler tara ndan anında kontrol edilerek
üniversite ana sayfasında yayınlanmaktadır. Böylelikle paylaşımların güncelliği sağlanmaktadır.
Yöne min Etkinliği veHesapVerebilirliği
Selçuk Üniversitesi, kalite güvencesi sistemini ölçme ve izlemeye imkân tanıyacak bir şekilde
tasarlanmış r. İç ve dış paydaş anketleri, iç-dış dene mler, atama yükseltme kriterleri, performans
göstergeleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan seçimler kalite güvencesi sistemini, mevcut yöne m ve
idari sistemini, yöne cilerinin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkân
vermektedir. Selçuk Üniversitesi; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde yapmış olduğu faaliyetlerin
sonuçlarını "İdari Faaliyet Raporu" olarak her yıl kamuoyuna açıklamaktadır.