Page 47 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
43
Yöne m Sistemi
Selçuk Üniversitesi Mezun Takip Sistemi aracılığıyla mezunların Selçuk Üniversitesi'nden memnuniyet
durumları, is hdamoranı, is hdamın sektörel dağımı, is hdamsüresi bilgilerine erişilmektedir.
Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecinde yer alan iç ve dış paydaşların değerlendirmelerine dair
bilgilerin toplanması programlarda ilgili kurullar aracılığıyla yürütülmektedir. İç ve dış değerlendirme
sürecine yönelik bütün toplan lar, veriler, değerlendirmeler ilgili birimler tara ndan kayıt al na
alınmakta ve raporlanmaktadır.
Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler, internet üzerinden sağlanan anketlerle her
öğre m yarıyılı sonunda olmak üzere yılda iki kez toplanmaktadır. İnternet üzerinden anket dönüşü
sağlamakta güçlük tespit edilen yerlerde (dış paydaşlar) anketler yüz yüze görüşme yöntemi ile kâğıt
üzerinde yapılmakta sonrasında cevaplar birimgörevlilerince sisteme girilmektedir.
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal çerçeve ve YÖK'ün ilgili düzenlemeleri çerçevesinde verilerin
güvenliği sağlanmakta ve gerek ği hallerde üçüncü şahıslarla paylaşılmaktadır. Elektronik bilgi yöne m
sistemi ya da diğer yollarla toplanan verilerin güvenliği ve güvenirliliğini garan al na alacak şekilde
düzenlemeler mevcu ur. İnternet sistemin dış müdahalelere karşı korunması için Firewall (Güvenlik
Duvarı) ve IDS (Saldırı Tespit Sistemleri) kurulmuştur. Personel ve öğrencilerin internete erişimi kurumsal
kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile sağlanmaktadır. Otomasyon sistemlerinin veri güvenilirliğini sağlamak
için güvenlik otomasyonu kullanılmaktadır. Kişisel bazlı güvenliği sağlamak için tüm kişisel bilgisayarlara
an virüs programı kurulumu ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
KurumDışından Tedarik EdilenHizmetlerinKalitesi
Selçuk Üniversitesi'nde uygulanan ihale usulüne ilişkin düzenlemeler, Kamu İhale Kurulunca düzenlenen
p idari şartname dikkate alınarak “boş bırakılan yerler, dipno aki hususlar dikkate alınmak sure yle”
düzenlenir. Mevzuata aykırı olmayacak ilaveler varsa Diğer Hususlar kısmında ayrıca düzenlenebilir. İhale
sonucunda işin yürütülmesi için gerekli düzenlemeler sözleşme tasarısında p idari şartnamede olduğu
şekilde düzenlenir.
dipno aki hususlar dikkate alınmak sure yle” düzenlenir.Mevzuata aykırı olmayacak ilaveler varsaDiğer
Hususlar kısmında ayrıca düzenlenebilir. İhale sonucunda işin yürütülmesi için gerekli düzenlemeler
sözleşme tasarısında p idari şartnamede olduğu şekilde düzenlenir.
Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği şartname ve yapılan sözleşme ile
güvence al na alınmaktadır. Sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde sözleşmede belir len
müeyyideler uygulanır. Ayrıca sunulan hizme n Hizmet İşleri Genel Şartnamesine ve sözleşme şartlarına
uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini belirten Hizmet İşleri Kabul Tutanağı ilgili komisyonca hazırlanır.
Şayet şartname ve sözleşme şartlarına aykırı bir husus tespit edilirse bu durum ortadan kalkmadan
ödeme yapılmaz.