Page 45 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
41
Yöne m Sistemi
15. Ek Ders Otomasyonu: Üniversite bünyesinde ders veren öğre m elemanlarının ders ücretlerinin
otoma k olarak takip edilmesini sağlayan otomasyondur.
16. Web İçerik Yöne m Sistemi: Akademik ve idari birimlerinin web sayfa ih yaçlarını karşılamak ve
Selçuk Üniversitesi kurumsal kimliğini web üzerinde de sağlamak amacıyla geliş rilmiş web içerik
yöne msistemidir.
17. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınav Otomasyonu: Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul aşamasında
gerçekleş rilen sınav başvurusu, kayıt ve yerleş rme uygulaması için geliş rilenweb otomasyonudur.
18. Farabi Değişim Programı Otomasyonu: Farabi değişim programına başvuracak öğrencilerin
işlemlerinin yapılabildiği yazılımdır.
19. Bologna Ders Bilgi Paketleri: Bologna uyum sürecinde yapılan çalışmalar doğrultusunda ders bilgi
paketlerinin online hazırlanarakweb sayfasında yayınlanması için hazırlanmışweb yazılımıdır.
20. Üniversite Online Harç Sistemi: Harç (Lisans/ön lisans ve ens tü ödemeleri, yurt harç ve depozito
ödemeleri) işlemlerinin ilgili banka ile ortak mutabakata varılarak web servisler yoluyla online olarak
gerçekleş rilmesi için hazırlanan sistemdir.
21. Hazırlık Sınıfları (YADAM) Öğrenci İşleri Otomasyonu: Yabancı DillerMYO'da hazırlık sını eği mi alan
öğrencilerin işlemlerinin yapılabildiği otomasyondur.
22. Bütçe Takip Otomasyonu (OTPK): Üniversitenin gelir gider hesaplarının kontrolü için hazırlanmış
otomasyondur.
23. Giysi Bankası Otomasyonu: Üniversite öğrencilerinin giyim ih yaçlarını karşılamak üzere hazırlanan
proje dâhilinde, giyim ürünlerinin kontrollü bir şekilde dağı mını web üzerinden sağlayan bir
otomasyondur.
24. Yemekhane Otomasyonu: Üniversite genelinde hizmet veren öğrenci ve personel yemekhanelerinin,
rezervasyon, ödeme, raporlama işlemlerini gerçekleş ren sistemdir.
25. YDYOMerkezi Sınav Otomasyonu: Yabancı Diller Yüksek Okulu tara ndan düzenlenen çeşitli merkezi
sınavlar için, öğrencilerin sınav salonlarına dağı lması, öğrenci ve gözetmen listelerinin oluşturulması,
öğrenci cevap kâğıtlarının basılması gibi işlemleri gerçekleş rip, öğrenciye kendi web sayfası üzerinden
sınav giriş belgesini oluşturan otomasyondur.
26. Turnike Otomasyonu: Akıllı kart sistemiyle uyumlu olarak, öğrenci kimlik bilgilerini kontrol edip, geçiş
yetkisi olan bölümlerdeki turnikelerin çalışmasını sağlayan sistemdir.
27. Akıllı Kart Program Otomasyonu: Akıllı kart program otomasyonu, kartlara basım yapan
otomasyondan ayrı olarak, bu kartların güvenlik bilgilerinin hazırlanması, personel ve öğrenci bilgilerinin
karta yazılması ve kartların belediye için uygun hale ge rilmesini sağlayan yazılımları içermektedir.
28. Sektörel Hizmetler Otomasyonu: Selçuk Üniversitesi birimlerinde farklı sektörlere ücret karşılığında
hali hazırda sunulmakta olan veya sunulabilecek hizmetlerin online olarak takip edildiği ve yürütüldüğü
yazılımdır.