Page 43 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
39
Yöne m Sistemi
SelçukÜniversitesi bütçe giderleri için 2015 yılı Bütçe Kanunu ile toplam360.194.000 TL ödenek verilmiş,
yılsonu harcaması 419.530.401 TL olarak gerçekleşmiş, gerçekleşme oranı %116,47 olmuştur. Aradaki
fark finansman fazlası karşılığı likit kaydı yapılarak karşılanmış r. 2015 yılı Bütçe Kanununda Selçuk
Üniversitesi için toplam 360.194.000 TL gelir tahmini yapılmış, toplam gerçekleşme 424.996.939 TL
olmuş, gerçekleşme oranı % 117,99 olmuştur. 2015 yılı bütçe uygulama sonuçları EK-D1'de
sunulmaktadır.
İç Dene m Birimi Başkanlığınca, 2015 yılında 3 adet iç dene m, 3 adet inceleme raporu düzenlenerek
gereği yapılmak üzere üst yöne ciye in kal e rilmiş r. Ayrıca danışmanlık faaliye kapsamında toplam
1 adet inceleme, yazı ile sonuçlandırılmış olup rapor düzenlenmemiş r. 2015 yılında Sayıştay Başkanlığı
denetçilerince cari yıla ilişkin denetleme faaliye yapılmış r. Yapılan dene mlerde harcamalar uygun
görülmüştür.
Selçuk Üniversitesi'nde taşınır kaynakların yöne mi Taşınır Mal Yönetmeliği ile sağlanırken, taşınmaz
kaynakların yöne mi 2006 yılından bu yana özel bütçeli idareler için ayrı bir düzenleme yapılmadığından
dolayı her üniversitenin kendisine bırakılmış r. Bu nedenle taşınmaz kaynakların yöne mi Selçuk
Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Yönergesi kapsamında gerçekleş rilmektedir.
2007 yılından i baren tüm taşınır kaynaklar kayıt al na alınmaktadır. Taşınır malların kayıt al na
alınmasında 2013 yılından bu yana Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün Taşınır Mal Kayıt programı
kullanılmakta olup öncesinde SelçukÜniversitesi tara ndan hazırlanan bir yazılımkullanılmış r.
Taşınmaz kaynakların yöne mi için 2014 yılında Yapı İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Emlak (Mülkiyet)
Biri kurulmuş olup bu birim 2016 yılında Emlak Şube Müdürlüğü olarak yeniden yapılanmış r. Selçuk
Üniversitesi'nde harcama yetkilileri, taşınır mal yönetmeliği çerçevesinde taşınır malların etkili,
ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının
saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yöne m hesabını ilgili mercilere
göndermekten sorumludur. Bu kapsamda kaynakların etkin kullanımı sağlanmaktadır.
Bilgi Yöne mi Sistemi
2007 yılından i baren tüm taşınır kaynaklar kayıt al na alınmaktadır. Taşınır malların kayıt al na
alınmasında 2013 yılından bu yana Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün Taşınır Mal Kayıt programı
kullanılmakta olup öncesinde SelçukÜniversitesi tara ndan hazırlanan bir yazılımkullanılmış r.
Selçuk Üniversitesi'nde veri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere aşağıdaki bilgi yöne m
sistemleri kullanılmaktadır:
1. Öğrenci İşleri Otomasyonu: Selçuk Üniversitesi'ne bağlı akademik birimlerde öğrenim gören
öğrencilerin ön lisans ve lisans eği mine yönelik işlemlerinin bilgisayar ve internet üzerinden
yürütülmesi amacıyla geliş rilmiş otomasyondur.