Page 42 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
38
Yöne m Sistemi
İlerleyen süreçte Personel Daire Başkanlığı bünyesinde belirlenen ih yaçlar çerçevesinde sürekli bir
eği mhizme verilmesi planlanmaktadır.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı sorumluluğunda hizmet alımı yoluyla çalış rılan personel de benzer
şekilde iş analizleri ile belirlenen görev tanımı ve iş gerekleri dikkate alınarak seçilmektedir. İşin
gereklerini karşılayacak yeterliliklere sahip adayların seçimi sağlanmaktadır. Ayrıca Eği m ve Dosya
Muhafaza Şubesi birimlerden ve personelden gelen istek ve önerileri değerlendirerek hizmet içi eği m
programları düzenlemektedir. Eği m ih yacının belirlenmesi sürecinde; kurum, birim, unvan ve kişi
düzeyinde mevcut durum ile beklenen durum arasındaki olası farkların giderilmesi ve geleceğe yönelik
değerlendirmeler doğrultusunda eği m ih yaç analizi gerçekleş rilmektedir.
Eği m ih yaç analizi çalışması tamamlandıktan sonra, yıllık eği m planları ve programları
hazırlanmaktadır. Bu aşamada eği me ka lacaklar, eği ciler, eği m yeri, eği m zamanı ve eği m
yöntemi belirlendikten sonra uygulama gerçekleş rilmektedir. Eği m programı uygulandıktan sonra
öğrenme düzeyi ve eği mprogramının etkinliği ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nda son iki yılda gerçekleş rilen hizmet içi eği mler aşağıda
sunulmuştur:
- İş Sağlığı veGüvenliği Eği mi
- 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Riskler Eği mi
-Mal Bildirimi Hakkında Yönetmelik Eği mi
- Kılık Kıyafet Yönetmeliği
- Protokol veGörgü Kuralları
- Eği mveDosyaMuhafaza Şubesi Bünyesinde Yapılan İşlerinAnla mı
- Kamu Kurumve Kültürü ToplamKalite Yöne mi
- PowerPoint Sunu Teknikleri
- Sa n almadaDoğrudan Temin Yöntemleri
- İhaleMevzua
- TaşınırMal Yönetmeliği
5018 sayılı kanunla birlikte yapılan harcamaların mali mevzuata uygun olması dışında kaynakların
yerinde ve verimli şekilde kullanımı yönünde de görevlilerin sorumlu oldukları anlayış ön plana
çıkarılmış r. Bu çerçevede kanunun 1. maddesinde kanunun amaçları arasında, kalkınma planları ve
programlarda yer alan poli ka ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamak olduğu açıkça vurgulanmış, mali işlem sürecinde
görev alan personelin bu doğrultuda hareket etmesi yönünde düzenlemeler yapılmış r.
Selçuk Üniversitesi ilgili kanunun hükümleri gereğince mali kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve
hukuka uygun olarak elde edilmesini, kullanılmasını, muhasebeleş rilmesini, raporlanmasını
sağlamakta ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemleri almaktadır.