Page 41 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
37
Yöne m Sistemi
b) PersonelinNaklenAtamaları:
İdari personelin naklen atamaları her yıl Bütçe Kanunu hükümlerine göre tespit edilen kontenjanlar
dâhilinde bu sayıyı aşmamak koşuluyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarından insan kaynağı ih yacı
doğrultusunda naklen atamalar yapılır.
c) Personelin YenidenAtamaları:
Bir süre çalış ktan sonra mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere is fa ederek
görevinden ayrılan idari personel için yürürlükteki hükümler çerçevesinde açıktan atama işlemi
gerçekleş rilir.
d) PersonelinUnvanDeğişikliği ileGörevde Yükselme Sınavı sonucuna göre atanmalar:
Unvan değişikliği sınavı sonucunda yapılan atamalar, kurumdaki teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri
sını nda bulunan idari personel için unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılan atamalardır.
İdari Personel Terfi İşlemleri:
Kurumda görev yapan personellerin terfileri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat
çerçevesinde aylık terfileri toplu onay alınarak yapılır ve özlük dosyalarına işlenir. Ayrıca;
a) Sekiz yıl içerisinde disiplin cezası almayan personellere bir kademe ilerlemesi yapılır.
b)Bir üst öğrenimi bi ren personellere ilgili mevzuat çerçevesinde in bak işlemleri yapılır.
İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerde görev alan personelin eği m ve liyakatlerinin üstlendikleri
görevlerle uyumunu sağlamak, Personel Daire Başkanlığı'na bağlı Eği mveOtomasyon Şubesi ve İdari ve
Mali İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Eği m ve Dosya Muhafaza Şubesi'nce verilen eği mler yoluyla
sağlanmaktadır.
Personel Daire Başkanlığı, KPSS puanı ile alınacak personelin nitelik kod kılavuzundaki kriterlere göre
incelemesini yapmaktadır. KPSS puanı ile gelen aday memurların eği mi, ilgili yönetmelik çerçevesinde
hazırlanan ders programı ile iş yerinde verilmektedir. Eği m sonunda asil memurluğa geçiş sınavında
başarılı olan adayların işe yerleş rilmesi sağlanmaktadır.
Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'nde görev yapan personelin eği mi de benzer şekilde işyerinde
sağlanmaktadır. Bu kapsamdaki personelin henüz seçim sürecinde işe uyumunu sağlamak üzere iş
tanımları hazırlanmakta ve KPSS puanının yanı sıra iş tanımlarında belir len işin gereklerini karşılayan
yani işe özel şartları taşıyan adayların seçimi sağlanmaktadır.
Personelin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak sadece seçim sürecinde değil sonrasında da
desteklenmektedir. Bu kapsamda idari personelin bilgisayar becerisini ar rmak amacıyla belirli
aralıklarla bilgisayar işletmenliği eği mi verilmekte ve bu eği min sonunda yapılan sınavlarda başarılı
olan personel, Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanmaktadır.
Ayrıca idari personelin verimliliğini ar rmak üzere belirli periyotlarla Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği sınavı yapılarak başarılı olan personelin ataması yapılmaktadır.