Page 40 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
36
Yöne m Sistemi
Üniversitemizin öğre müyesi seçimi ise; YÖK Başkanlığınca kullanma izni verilen öğre müyesi kadroları
rektörlük tara ndan ilan edilmek üzere Basın İlan Kurumuna ve T.C. Resmi Gazetede yayımlanmak üzere
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne gönderilir. İlan edilen profesör ve doçent
kadrolarına başvurular Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent müracaatları ise ilgili birimlere
yapılır. Yapılan müracaatlar 2547 sayılı kanun ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin ilgili
maddeleri ve "Selçuk Üniversitesi Öğre m Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme
Ölçütleri ve Uygulama Esasları" çerçevesinde değerlendirilerek atamalar Personel Daire Başkanlığı
tara ndan yapılır.
İdari Personel İh yacının Belirlenmesi:
Personel Dairesi Başkanlığı, ilgili birimlerle birlikte gelecek yıllara ilişkin insan gücü ih yacını belirler. Bu
ih yacın hangi kaynaklardan ve nasıl sağlanacağı insan kaynakları planlaması kapsamında belirlenir.
Birimler idari personel ih yaçlarını nitelik ve nicelik bakımından Personel Dairesi Başkanlığına bildirir.
İnsan kaynakları planlamasıyla insan kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak arz ve talep doğrultusunda
dengelenmesi amaçlanır. Bu planlar; kurumun yeni görevler üstlenmesi, teknolojik yenilikler, insan
kaynağındaki niteliksel gelişmeler ve yasal düzenlemeler göz önüne alınarak hazırlanır. Kurumdaki insan
gücü planlama kriterleri aşağıdaki gibidir:
a) Nitelik bakımından:
- İş analizleri ile belirlenen görev tanımı ve iş gerekleri
b) Nicelik bakımından:
- İlgili birimin bölümsayısı, bina sayısı ve büyüklükleri
Öğrenci sayıları ile akademik ve idari personel sayıları
İdari Personel Atamaları:
Selçuk Üniversitesi'nde personel tedariki 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat
çerçevesinde insan kaynakları planlaması doğrultusunda yapılır.
Kurumda görev yapan personelin yine aynı kanun hükümlerine göre aylık terfileri toplu onay alınarak
yapılır ve özlük dosyalarına işlenir.
a) PersonelinAçıktanAtamaları:
Maliye Bakanlığınca verilen izin sayıları ve Devlet Personel Başkanlığı tara ndan kamu kurum
kuruluşlarına dağılımı yapılan mevcut Mali Yıl Merkezi Yöne m Bütçe Kanunu gereğince, üniversitemize
açıktan ve naklen atama izin sayıları çerçevesinde, hizmet ih yacı ve iş gerekleri göz önüne alınarak tespit
edilen ih yaçlar doğrultusunda idari personel kadrolarına, KPSS ile ÖSYM Başkanlığınca yapılan
yerleş rmeler sonucunda açıktan atama işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.