Page 4 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

: Bilimsel Araş rma Projeleri Koordinatörlüğü
: Avrupa Üniversiteler Birliği
: Konya Teknoloji Geliş rme Bölgesi
: Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araş rma ve Uygulama Merkezi
: Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliş rme Bölgesi
: Konya Ovası Projesi
: Selçuk Teknoloji Transfer Ofisi
: Selçuk Üniversitesi Sürekli Eği m Merkezi
: Selçuk Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliş rme Kurulu
: Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araş rma Merkezi
: Teknoloji Geliş rme Bölgesi
: Türkçe Öğre mi Uygulama ve Araş rma Merkezi
: Türkiye Yükseköğre m Yeterlilikler Çerçevesi
: Konya Ovası Projesi ÜniversitelerBirliğine
: Yükseköğre m Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliş rme Komisyonu
: Yükseköğre m Kurulu
BAP Koordinatörlüğü
EUA
InnoPark
İLTEK
Konya TEKNOKENT
KOP
Selçuk TTO
SELÇUKSEM
SÜADEK
SÜDAM
TEKMER
TÖMER
TYYÇ
UNİKOP
YÖDEK
YÖK
KISALTMALAR LİSTESİ