Page 39 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
35
Yöne m Sistemi
Süreçlerin yöne minde izlenen bir diğer yaklaşım da alanında uzman diğer üniversite ve araş rma
kuruluşlarıyla yapılan kıyaslama yöntemidir. Selçuk Üniversitesi'nin uluslararasılaşma özelliğini ar ran
birçok üniversite ile yapmış olduğu işbirlikleri alanında uzman dünya üniversiteleri ile kıyaslama
sağlayarak eksikliklerin ve iyileş rmeye açık alanların tespit edilmesine ve kalitenin yüksel lmesine
destek olmuştur.
Selçuk Üniversitesi İç Kontrol Standartları Eylem Planı dönemin ih yaçları doğrultusunda tekrar
incelenerek gerekli güncellemeler yapılmış r. Bu kapsamda gerçekleş rilen eylemler plandan çıkarılmış,
devam eden eylemlerle ilgili gelinen aşama ortaya konmuş ve yapılması planlanan faaliyetler sorumlu
birimler tara ndan yürütülmeye devamedilmiş r. Süresi belirli faaliyetlerin süreç sonunda ilgili birimler
tara ndan kontrolü sağlanmış r.
Kaynakların Yöne mi
Selçuk Üniversitesi'nde insan kaynakları, çalışanı maliyet unsuru olarak görmekten çok, kuruluşa değer
ka ğını kabul eden bir yaklaşımla yöne lmektedir. Temel amaç, insan kaynaklarını stratejik hedefler
doğrultusunda en verimli ve etkin bir şekilde planlamak ve çalışanların ih yaçlarının karşılanmasını ve
mesleki bakımdan gelişmelerini sağlamak r.
Bu bağlamda Selçuk Üniversitesi, çalışanların bilgi, yetenek ve tecrübelerinden en üst düzeyde
yararlanarak kurumu amaçlarına ulaş rma yönünde çalışırken, insan kaynaklarının organizasyondan
beklen lerine cevap verebilmek için gerekli çabayı göstermektedir.
İnsan kaynaklarının yöne mine ilişkin temel süreçlerin işleyişi aşağıda sunulmuştur:
Akademik Personel İh yacının Belirlenmesi:
Öğre m üyesi dışındaki öğre m elemanı talepleri ilgili birimin bölüm başkanınca, bölüm kurulunun
görüşü alınarak fakültelerde dekanlığa, konservatuvar ve yüksekokullarda müdürlüklere, rektörlüğe
bağlı bölümlerde rektörlüğe, ens tülerde ise ens tü yöne m kurulunun görüşü alınarak müdür
tara ndan ilan edilmek üzere rektörlüğe ile lir. Öğre m üyesi talepleri ise; rektörlüğe bildirilmek üzere
ilgili birimin bölüm başkanınca fakültelerde dekanlığa, konservatuvar ve yüksekokullarda müdürlüklere
ile lir. Rektörlük kendisine ulaşan kadro taleplerini birimin ih yaçlarını ve kadro koşullarını göz önüne
alarak 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi gereğince kadro kullanma izni almak üzere
YÖK Başkanlığına tekli e bulunur.
Akademik Personel Seçimi:
YÖK Başkanlığınca kullanma izni verilen öğre melemanı kadroları rektörlükçe YÖKSİS sistemi aracılığıyla
ilan edilmek üzere YÖK Başkanlığına ile lir. YÖK Başkanlığı web sayfasında ilan eder. İlan edilen birimlere
yapılan başvurular "Öğre m Üyesi Dışındaki Öğre m Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"
çerçevesinde ilgili birimler tara ndan değerlendirilerek kazanan adayların atamaları için Rektörlüğe
tekli e bulunulur. Kazanan adayların atamaları Personel Daire Başkanlığı tara ndan yapılır.