Page 38 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

D. YÖNETİM SİSTEMİ
Yöne mve İdari BirimlerinYapısı
Yöne m ve idari yapılanmada paydaşlarla işbirliğine dayalı ka lımcı bir yöne şim modeli
benimsenmiş r. Kurumsal eylem, karar ve tasarrufların alınmasında ilgili paydaşların sürece dâhil
olmaları sağlanarak paydaş ka lımı gerçekleş rilmektedir.
Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
34
Ka lımcılığın üç aşamasını oluşturan bilgilendirme, danışma ve ak f ka lım süreçlerinin her biri uygun
olduğu şekliyle hayata geçirilmektedir. Strateji oluşturma gibi paydaşların ak f ka lımının gerek rdiği
durularda ise toplan , arama konferansı, anketler vb. aracılığıyla paydaşların görüşlerine
başvurulmaktadır. 2014-2018 Stratejik Planını hazırlamaya veri sağlayan “Stratejik Yol Haritası Arama
Konferansı” ve gelecek dört yıl içinde hayata geçirilecek projelerin ve düşüncelerin paylaşıldığı “Selçuk
Üniversitesi Vizyon ve Stratejik Planı Güncelleme Paydaş Toplan sı-I” (2016) bu çalışmalara örnek olarak
gösterilebilir.
Bu açıdan Selçuk Üniversitesi'nde yöne şim ile paydaşların karşılıklı işbirliğine dayanan, ka lımcılığı ön
plana çıkaran bir yöne mmodeli bulunmaktadır.
Selçuk Üniversitesi'nde tüm akademik ve idari birimlerde süreçlerin belirlenmesi, süreç etkileşimlerinin
ortaya çıkarılması, süreçlerin performans göstergeleri üzerinden izlenmesi böylelikle etkin yöne m
mekanizmalarının oluşturulmasına alt yapı sağlamak üzere süreç akışları oluşturulmuştur. Her bir birim
kendi süreçlerinin oluşturulmasında görev almış r. Böylelikle süreç odaklı bir yöne msağlanmış r.
Operasyonel süreçler içinde yer alan eği m-öğre m temel süreçleri, ders planları hazırlama, ders
görevlendirmeleri, bölüm-ana bilim dalı açılması, staj vb. çok çeşitli alt süreçlerden oluşmaktadır. İdari
ve destek süreçler ise bakım, onarım, alt yapı, sa n alma vb. alt süreçlerden oluşmaktadır. Bu süreçler
temelde kanun, yönetmelik, usul ve esaslar ve yönergeler çerçevesinde ve gerek ği hallerde ana bilim
dalı kurulu, bölümkurulu, yöne mkurulu, senato, vb. ilgili kurul kararlarıyla yöne lmektedir.
Süreçlerin işlemesinde ve değerlendirilmesinde paydaş ka lımı esas alınmaktadır. Özellikle eği mde
kalite güvence sağlamayı hedefleyen Bologna Süreci ile birlikte süreçlerin ölçülmesi ve
değerlendirilmesine yönelik tüm paydaşların geri bildirimde bulunması gerekmektedir. Bu nedenle
Selçuk Üniversitesi'nde eği m-öğre m sürecinin öncelikli paydaşı öğrencilerin aldıkları dersleri ve bu
derslerin öğre m elemanlarını ayrıca üniversiteden memnuniyetlerini değerlendirmelerine yönelik
anketler her yarıyıl sonunda öğrenci otomasyon sistemi üzerinden uygulanmakta, sonuçlar rapor haline
ge rilmektedir.
Öğrenci anketlerinin yanı sıra süreçlerin yöne lmesine ve iyileş rilmesine kaynak oluşturmak üzere,
akademik personel, Erasmus öğrencileri, idari personel, mezun ve paydaş memnuniyet anketleri
yapılmaktadır.