Page 37 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
33
Araş rma ve Geliş rme
Selçuk Üniversitesi, araş rma performansının değerlendirilmesinde doktora programlarına kayıtlı
öğrenci ve mezun sayılarını kalite göstergesi olarak dikkate almaktadır. Yeni kurulan Selçuk Üniversitesi
Mezun Takip Sistemi aracılığıyla mezunların akademik ortamda ve/veya sanayi kuruluşlarında çalışma
oranları, yur çi ve yurtdışında çalışma oranları izlenmektedir.
Yapılan araş rmaların büyük bir kısmı bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkı sağlayabilecek nitelikte
olmasına özen gösterilmektedir. Yapılana çalışmalar endüstri kuruluşlarının desteği ile sürdürülebilen
uygulanabilir çalışmalardır. Elde edilen sonuçlar endüstriyel uygulamalara geçirilip katma değeri yüksek
ürünler elde edilmektedir. TEYDEB proje benzeri çalışmalara Selçuk Üniversitesi’nde de destek
verilmekte, endüstri kurumlarında da yeterli destek sağlanmaktadır. Elde edilen çalışma sonuçlarının
katma değeri yüksek ürünler için kullanılması yaygın olarak gerçekleş rilmektedir. Öncelikli alanlarla
uyum içerisinde bölge, ülke ve dünya ekonomisine büyük katkılar sağlanmaktadır.
Selçuk Üniversitesi'ndeki mevcut araş rma faaliyetleri, araş rma hedefleriyle uyumlu ve öncelikli
alanlar dikkate alınarak gerçekleş rilmektedir. Yapılan çalışmaların etkileri ve ortaya konulmuş hedeflere
yaklaşımları, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, Uluslararasılaşma Endeksi, Üniversite Sanayi
Endeksi gibi göstergelerle takip edilerek izlenmektedir.
Selçuk Üniversitesi’nde araş rmaların kalitesinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik
mekanizmalar mevcu ur. Elde edilen araş rma sonuçlarının, Yenilikçi ve Girişimci Üniversite
Kriterleri'nde belir ldiği gibi endüstriyel uygulanabilirliğine, ulusal ve uluslararası patent-faydalı model,
endüstriyel tasarım, yayına dönüşebilme ve referans olarak sunulabilme özellikleri incelenerek
kalitesinin izlenmesi sağlanmaktadır.
Selçuk Üniversitesi, araş rma performansının kurumun hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliğini yıllık
olarak yapılan akademik kurullar, üniversite yöne mi tara ndan birimlerden istenen faaliyet raporları ve
performans göstergelerinin takibiyle gerçekleş rmektedir.
Konya TEKNOKENT - Selçuk TTO performans göstergeleri de TÜBİTAK tara ndan belirlenen kriterler
kapsamında belirlenmiş olup, performans izlemeleri 1513 programı kapsamında bağımsız bir denetleyici
heye tara ndan yıllık olarak denetlenmektedir. Aynı zamanda Selçuk TTO kapsamında çalışan modül
temsilcilerinin performansları da Selçuk TTO yürütücüsü ve Selçuk TTO yöne cisi tara ndan ha alık
toplan lar yoluyla dinamik olarak izlenmekte ve tespit edilen iyileş rme alanlarına yönelik güncel
planlamalar yapılmaktadır.