Page 36 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
32
Araş rma ve Geliş rme
“Selçuk Üniversitesi Öğre m Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve
Uygulama Esasları” çerçevesinde fen ve sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve sanatsal programlarda öğre m
üyeliği kadrolarına atanacak adaylarda aranacak asgari puan kıstası belirlenirken araş rma ve
geliş rmeye yönelik çalışmalar temel kıstaslardan biri olarak kullanılmaktadır. Ayrıca YÖK'ün çerçeve
yönetmeliğiyle uygulamaya geçirilen “akademik teşvik” sistemi de araş rma kadrosunun araş rma
performansının değerlendirilmesi sürecinde kullanılmaktadır. Ayrıca belirli kadrolarda yer alan öğre m
elemanlarının birimlere sundukları yıllık faaliyet raporları da bu süreçte bir değerlendirme aracı olarak
kullanılmaktadır. BAP Koordinatörlüğü çerçevesinde yayın, a f, yurt içi ve yurt dışı kongre ve diğer
araş rma projeleri de ödüllendirilmektedir.
Üniversi te bünyesinde araş rma kadrosunun mesleki gel işimine yönel ik çal ışmalar ın
kurumsallaş rılması konusunda gerekli çalışmalar yürütülmektedir. BAP Koordinatörlüğü, SELÇUKSEM,
atanma ve yükseltme kriterleri gibi düzenlemeler/araçlar nitelik açısından araş rma kadrosunun
güçlendirilmesine hizmet edecek şekilde tasarlanmış r. Bunun dışında üniversitenin sahip olduğu
eği m-öğre m ve araş rma süreçlerine ilişkin alt yapı imkânları ve üniversite yerleşkesinin sahip olduğu
sosyal imkânlar da kadronun sürdürülebilirliği açısından önemli bir unsurdur. Kadronun nicelik olarak
iyileş rilmesi üniversitenin kendi imkânlarından çok merkezi kurum ve kuruluşların uygulamalarıyla
iyileş rilebilecek bir konudur.
Araş rma Performansının İzlenmesi ve İyileş rilmesi
Selçuk Üniversitesi araş rma performansını ölçmeye yönelik veriler yıllık periyotlarla belirlenmekte ve
kurumun araş rma performansı göstergeleri ortaya konmaktadır. Bu değerlendirmelere göre bir sonraki
yılın stratejileri belirlenmektedir. Kurumun araş rma performans göstergelerinden bazıları şu şekilde
sıralanabilir:
- Öğre müyesi başına düşen Bakanlık destekli proje sayısı,
- Öğre müyesi başına düşen TÜBİTAK proje sayısı,
- BAP Koordinatörlüğünden desteklenen araş rma proje sayısı,
- BAP Koordinatörlüğünden desteklenen yüksek lisans, doktora ve uzmanlık proje sayısı,
- BAP Koordinatörlüğünden desteklenen alt yapı proje sayısı,
- BAP Koordinatörlüğünden desteklenen yurt dışı yayın proje sayısı,
- BAP Koordinatörlüğünden desteklenen kongre proje sayısı,
- Öğre müyesi başına düşen araş rma fonu toplam(BAP Koordinatörlüğü) ödeneği,
- Öğre müyesi başına düşen bakanlık destekli ödenek,
- Öğre müyesi başına düşen TÜBİTAK ödeneği,
Selçuk Üniversitesi’ndeki araş rmacıların Konya TEKNOKENT - Selçuk TTO bünyesinde yürü üğü
araş rmalara ilişkin performans göstergeleri de TÜBİTAK tara ndan belirlenen kriterler kapsamında
belirlenmiş olup, yıllık olarak performans izlemeleri 1513 programı kapsamında bağımsız bir denetleyici
heye tara ndan denetlenmektedir. Tüm araş rma faaliyetleri genel olarak Girişimci ve Yenilikçi
Üniversite Endeksi başta olmak üzere diğer değerlendirme endekslerinden de takip edilmektedir.