Page 35 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
31
Araş rma ve Geliş rme
Bu desteklerin sonucu olarak Selçuk Üniversitesi, her yıl TÜBİTAK tara ndan açıklanan Girişimci ve
Yenilikçi Üniversite Endeksinde 2014 sıralamasında 10. 2015 sıralamasında ise 12. sırada yer almış r.
Üniversitenin, Fikri Mülkiyet Havuzu başlığı al nda 2014 yılı endeksinde 1., 2015 yılında ise 5. sırada yer
almış olması ise bu alana göstermiş olduğu önemi ispatlar niteliktedir.
Selçuk Üniversitesi, araş rma bileşeni ile ilgili hedefleri kapsamında ih yaç duyulan fiziki/teknik altyapı,
altyapı projeleri ile sağlanırken, sürdürülebilirlikleri devam eden araş rma projeleri ile sağlanmaktadır.
Oluşan güncel ve ani ih yaçlar, ilgili birimden talep edilen bütçe ile karşılanmaktadır.
Araş rma için gerekli mali kaynakların sürdürülebilirliği ise düzenli olarak döner sermaye gelirlerinin %
5'inden sağlanmaktadır. DPT Projeleri ile kurulan araş rma laboratuvarlarının sürdürülebilirliği TÜBİTAK
ve BAP Koordinatörlüğü tara ndan desteklenen araş rma projeleri ile sağlanmaktadır.
Araş rma Kadrosu
Selçuk Üniversitesi, araş rma personelinin işe alımı ile ilgili tüm kurallar, Selçuk Üniversitesi Atanma ve
Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına bağlı olarak gerçekleş rilmektedir. Söz konusu ölçütler,
seçilecek personelin gerekli yetkinliğe sahip olmasını ölçecek şekilde belirlenmiş r. Güncel gerekli
bilgiler, hizmet içi eği m seminerleri ve bilgilendirme toplan ları yoluyla sağlanmaya çalışılmaktadır.
Öğre m elemanlarının BAP Koordinatörlüğü çerçevesinde ulusal ve uluslararası projelere ka lımları
yayın, a f, proje ve konferans başlıklarında desteklenmektedir. Atanma ve yükseltme kriterleri,
araş rma kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmelerine imkân sağlayacak şekilde tasarlanmış r.
Kurumbünyesinde bazı birimlerde özel destek, teşvik ve ödül mekanizmaları da kullanılmaktadır.
Selçuk Üniversitesi, araş rma kadrosunun yetkinliği akademik atama ve yükseltme kriterleri bağlamında
ölçmekte ve değerlendirmektedir. Selçuk Üniversitesi'nde 2016 yılı i bariyle akademik personel
değerlendirme sistemi kurulmuş olup, araş rma kadrosunun yetkinliği bu sistem aracılığıyla
değerlendirilmeye başlamış r. Sistem, araş rmacının bilimsel ve akademik çalışmalarının
sınıflandırılarak puanlandırılması esasına dayanmaktadır.
Selçuk Üniversitesi araş rma kadrosunun yetkinliğinin geliş rilmesi ve iyileş rilmesi için ih yaç duyulan
eği mleri alması, kaynaklara ulaşması, yurtdışı deneyim elde etmesi, uluslararası hareketlilik
programlarına dâhil olması için gereken desteği sağlamaktadır. Bununla beraber, BAP Koordinatörlüğü
aracılığı ile kurum dışı kaynaklardan proje alan araş rmacılara %10 ilave destek vermekte, bunun yanı
sıra ulusal/uluslararası kongre ka lımlarını destekleyerek yetkinliğin geliş rilmesini sağlamakta, yayın ve
yayın a f proje destekleri ile de araş rmacılar yayın yapmaya teşvik edilmektedir. Selçuk
Üniversitesi'nde bulunan merkez kütüphanesi ve diğer kütüphanelerin, elektronik ve basılı kaynakların
kullanımı ile araş rmacılar hizmet sunmaktadır.
Selçuk Üniversitesi, atama ve yükseltme sürecinde araş rmacının yapmış olduğu bilimsel ve akademik
çalışmaları çok çeşitli kriterlere göre değerlendirmektedir.