Page 34 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
30
Araş rma ve Geliş rme
Bununla birlikte Selçuk Üniversitesi’nde araş rma geliş rme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2015 yılı
içinmerkezi bütçeden 2.1milyon TL civarında ve döner sermaye gelirlerinden de%5 oranında karşılık 6.3
milyon TL civarında tutar, tezsiz yüksek lisans gelirlerinin%30 u 1.1milyon TL civarında tutar ayrılmış r.
Selçuk Üniversitesi kaynaklarından araş rma geliş rme faaliyetlerinde kullanılmak üzere merkezi
bütçeden belirlenen miktar kadar aktarım yapılırken, döner sermaye gelirlerinden %5, tezsiz yüksek
lisans gelirlerinden%30 oranında bütçe ayrılmaktadır.
Projelere verilebilecek ödenekler her yıl ocak ayında üniversite kurulunda değerlendirilerek tespit
edilmekte ve araş rmacılara duyurulmaktadır. Merkezi ve disiplinler arası kullanıma uygun olan
laboratuvarlar ilgili yönetmelik ve kurallar çerçevesinde tümpaydaşların kullanımına açık r.
Araş rmacılardan gelen talepler bütçe olanakları çerçevesinde, her yılın başında BAP Koordinatörlüğü
Kurulu tara ndan belirlenen ödenek miktarları dikkate alınarak desteklenmektedir. Selçuk Üniversitesi
proje desteklerinde öncelik tez ve uzmanlık projelerindedir. Bunun dışında öncelikli alanlar içerisinde yer
alan araş rma projeleri değerlendirme puan tablosuna göre hakemlerin uygun gördüğü ölçüde
desteklenmektedir. Değerlendirme puan tablosu EK-Ç3' te sunulmaktadır. TÜBİTAK'a başvurarak belirli
bir değerin üstünde puan alan ancak desteklenemeyen projeler de öncelikli olarak desteklenmektedir.
Selçuk Üniversitesi, araş rmacılara TÜBİTAK, ilgili bakanlıklar, Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği vb. destekli
kurum dışı projeler üreten proje yöne cilerine, projelerinde kullanılmak üzere %10 ek destek
vermektedir.
Selçuk Üniversitesi kurumdışından kaynak teminini teşvik etmek amacıyla; KOSGEB Başkanlığı ile yapılan
Teknoloji Geliş rme Bölgesi (TEKMER) İşbirliği Protokolü kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.
Bununla birlikte Konya TEKNOKENT ve Selçuk TTO, kurum dışı kaynakların temini konusunda
araş rmacılara danışmanlık ve mentörlük hizmetleri vermekte, bu konuda düzenli olarak eği mler
gerçekleş rilmektedir.
Kurum dışından sağlanan mevcut destekler; genel olarak Selçuk Üniversitesi birimleri tara ndan
düzenlenen kongre, çalıştay ve sempozyum gibi bilimsel etkinliklere sponsor olma ve yürütülen bilimsel
projelere destek verme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu destekler, Selçuk Üniversitesi'nin araş rma ve
geliş rmeye yönelik stratejik hedefleri ile uyumludur. Bununla birlikte, mevcut desteklerin artmasına
yönelik işbirliği çalışmaları yapılmaktadır. Dış destek oranları 2013 yılında %76, 2014 yılında %75 ve 2015
yılında %50 şeklinde gerçekleşmiş r. Bu oranın %75 düzeylerine çıkarılması için çalışmalar
sürdürülecek r.
Selçuk Üniversitesi araş rma faaliyetlerinin e k kurallara uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla
kurulan e k kurullar faaliyet göstermekte, araş rmaların e k kurallar içerisinde yürütülmesini güvence
al na almaktadır. Selçuk Üniversitesi Patent Bilgi Dokümantasyon Birimi tara ndan fikri ve sınai mülkiyet
hakları ile fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamına giren haklarla ilgili hukuki ve teknik destek
sağlanmaktadır.