Page 33 - İç_Değerlendirme_Raporu

Basic HTML Version

Selçuk Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu - 2016
29
Araş rma ve Geliş rme
Selçuk Üniversitesi'nde araş rmada e k değerleri benimsetme ve koruma faaliyetleri; Üniversite E k
Kurulu başta olmak üzere alt birimlerdeki e k kurulları aracılığıyla yürütülmektedir. E k kurullar listesi
EK-Ç1'de sunulmaktadır. Selçuk Üniversitesi'nde yürütülen lisansüstü tez çalışmalarında yönetmelik
gereği in hali önlemeye yönelik özel yazılımlar (Turni n ve İthen cate) kullanılmaktadır.
Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü birimince yıllık belirli bir puan üzerinde yayın ve yayın (a f) alan
bölümlere, anabilim dallarına başarı ödülü olarak destek verilmekte ve bu destekler birimin alt yapısını
güçlendirmeye yönelik olmaktadır. Ayrıca yayın ve yayına a f yaparak Selçuk Üniversitesi'nin tanı mına
katkıda bulunan araş rmacılara araş rma projelerinde kullanılmak üzere ek destek verilmektedir.
Bununla birlikte Selçuk Üniversitesi'nin bazı birimlerinde her yıl düzenli olarak "en çok yayın yapan", "en
çok a f alan" ve "patent alan" araş rmacılara ödüller verilmektedir.
Selçuk Üniversitesi resmi web sayfası, resmi yazılar, ilan panoları, e-posta, sosyal medya ve kısa mesaj
servisi aracılığıyla güncel proje ve hibe çağrıları, ulusal ve uluslararası araş rma ve işbirliği rsatları,
düzenlenen bilimsel etkinlikleri duyurarak kurum içi gerekli bilgi paylaşımını yapmaktadır.
Doktora derecelerinin çeşitliliği ilgili ens tüler tara ndan takip edilmekte olup doktora öğrencilerinin
yur çi ve yurtdışı üniversitelerde öğre m elemanı olarak işe başlama oranlarının takibi faaliyetlerine
başlanılmış r.
Selçuk Üniversitesi, araş rma ve geliş rme öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için gerekli fiziki/teknik
altyapı ve mali kaynakları, üniversite yıllık bütçe harcama planı ve ilgili kanun ve yönetmeliklere göre
oluşturmaktadır. Altyapı vemali kaynaklar, üniversite stratejik planı ile uyumlu olarak kullanılmaktadır.
Selçuk Üniversitesi araş rmacılara farklı kaynaklar aracılığı ile maddi, alt yapı ve danışmanlık desteği
sunmaktadır. Ulusal ve uluslararası kaynaklı desteklenmiş projelere proje bütçesinin % 10 u kadar ikinci
bir destek verilmektedir. Nitelikli olmasına rağmen çeşitli kurumlar tara ndan desteklenmesi uygun
görülmemiş (TÜBİTAK C ve D notu almış) nitelikli projeler BAP Koordinatörlüğü tara ndan öncelikli
olarak desteklenmektedir.
Lisansüstü öğrencilerin eği mlerini tamamlayabilmeleri için yayın şar ge rilmiş r. Başta İLTEK olmak
üzere diğer laboratuvarlar için akreditasyon çalışmaları devametmektedir. Bu tür uygulamalar araş rma
faaliyetlerinin nitelik ve nicelik olarak sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.
Araş rma Kaynakları
Selçuk Üniversitesi’nin fiziki/teknik altyapısı ve mali kaynakları, araş rma öncelikleri kapsamındaki
araş rma geliş rme faaliyetleri gerçekleş rmek için büyük oranda yeterlidir. Akademik birimler, Konya
TEKNOKENT, İLTEK ve InnoPark' taki araş rma alanları, araş rma ve geliş rme süreçlerini etkin ve verimli
bir şekilde yürütmek için yaklaşık 130.000 m kapalı alana yayılmış r. Laboratuvarların birimlere göre
2
dağılımı EK-Ç2'de sunulmaktadır.